XXXVI Общо събрание на НСОРБ

За събитието

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 от Устава на НСОРБ, със свое Решение №1.II/ Протокол №30/19.01.2023 г., Управителният съвет свика заседание на Общото събрание на НСОРБ на 21 февруари 2023 г. (вторник).

Заседанието се проведе в гр. София, хотел „Маринела", зала „София Гранд" (бул. „Джеймс Баучер“ 100) от 11.00 ч. при следния


ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчет за дейността на УС на НСОРБ през 2022 г.

  2. Отчет за дейността на КС на НСОРБ през 2022 г.

  3. Програма за дейността на НСОРБ за 2023 г.

  4. Отчет за изпълнението на бюджета на НСОРБ за 2022г. и проектобюджет за 2023 г.

  5. Разни
Локация

<p><strong>гр. София</strong></p>
<p><strong>бул. „Джеймс Баучер“ 100</strong></p>
<p><strong>хотел „Маринела", </strong></p>
<p><strong> зала „София Гранд" </strong></p>

гр. София

бул. „Джеймс Баучер“ 100

хотел „Маринела", 

зала „София Гранд"