Постоянна комисия по околна среда, кръгова икономика и зелени политики - Учредително заседание

За събитието

Комисията по околна среда, кръгова икономика и зелени политики на НСОРБ ще проведе първото си, учредително заседание на 6 юни, в Зала "Киев" на Парк хотел "Москва", гр. София.

Предварителен дневен ред:

  1. Работа на Постоянните комисии на НСОРБ през мандат 2023-2027 г. и очаквания за дейността на Комисията по околна среда, кръгова икономика и зелени политики.
  2. Избор на ръководство на постоянната комисия (председател и заместник-председатели).
  3. Предстоящи промени в националната и европейска нормативната уредба по управление на отпадъците.
  4. Актуализиране на плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) за периода 2022-2027 г. – акценти и срок за внасяне на предложения и становища.
  5. Открити въпроси по подготовка за преминаване към нови основи за определяне на ТБО
  6. Други теми, по предложение на членовете на Комисията

Планираме заседанието да започне в 10,30 ч. и да приключи до 14,00 ч. на същия ден.

Допълнителна информация, покана и дневен ред са изпратени до членовете на комисията на 22 май, по електронна поща.

Регистрация за участие в заседанието можете да направите онлайн до 4.06.2024 г. на адреса, изпратен в поканата.

Във връзка с предварителната подготовка на заседанието, в същия срок членовете на комисията могат да изпратят предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаят да представят или да бъдат обсъдени. Предложенията изпращайте на e-mail: d.stoikova@namrb.org.