Открито заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм

За събитието

На 14 декември 2022 г. (сряда) от 11.00 ч., ще се проведе открито заседание на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм.

Заседанието ще се проведе в смесен формат (присъствено - в заседателната зала на НСОРБ и дистанционно)

В заседанието могат да се включат, освен членовете на комисията, и представители от всички общини, проявяващи интерес към включените теми.

Предвиждаме заседанието да протече в рамките на два основни панела:

Панел I: Оптимизиране на законовата и подзаконовата уредба относно отговорностите на общините по защита при бедствия;

Панел II: Нови отговорности за общините в сектор Енергетика при изпълнение на реформите, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост.

В заседанието ще вземат участие, освен кметовете говорители по основните теми също и:

  • В Панел 1 – новият директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и съветник на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи;
  • Компетентни ръководни лица от министерство на енергетиката, отговорни по прилагането на реформите по НПВУ.

До 12 декември можете да предоставяте предложения за включването на допълнителни теми в дневния ред на заседанието на секретаря на комисията, Благой Станчев: b.stanchev@namrb.org  .

Място

От залата, в офиса на НСОРБ, участие ще вземат ръководството на комисията и говорителите по основните теми.

Представителите на общините ще могат да вземат участие онлайн, чрез платформата Zoom.

Програма

Принтирай Принтирай

ДНЕВЕН РЕД (ПРОЕКТ)

10.30 – 11.00 ч. Регистрация на участниците във видеоконферентна връзка чрез платформата Zoom

11.30 – 11.40 ч. Откриване на заседанието
Дилян Млъзев, заместник-председател на Комисията, кмет на община Елена

11.40 – 13.15 ч. Панел I: Оптимизиране на законовата и подзаконовата уредба относно отговорностите на общините по защита при бедствия

11.40 – 12.10 ч. Как реагирахме на бедствената обстановка в община Карлово и как преодоляваме последиците от нея – изводи и поуки от взаимодействието на институциите, взаимодействието с доброволните формирования и с гражданския сектор
Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово, член на УС на НСОРБ
Ясен Цветков, председател на Националната асоциация на доброволците в Република България

12.10 – 12.30 ч. Насоки за усъвършенстване на нормативната рамка по защита при бедствия от гледна точка на общините
Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово, член на УС на НСОРБ
Никола Белишки, кмет на община Панагюрище, член на УС на НСОРБ

12.30 – 12.45 ч. Позиция на ръководството на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ по предложените насоки за нормативни промени
гл. комисар Александър Джартов, директор на ГД ПБЗН

12.45 – 13.00 Позиция на министерството на вътрешните работи по предложенията на общините за нормативни промени
гл. комисар Николай Николов, съветник на вицепремиера по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

13.00 – 13.15 ч. Дискусия

13.15 – 14.15 ч. Обедна почивка

14.15 – 17.00 ч. Панел II: Нови отговорности за общините в сектор Енергетика при изпълнение на реформите, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост

14.15 – 14.50 ч. Представяне на проект за изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници и предвидените нови отговорности на общините
Николай Налбантов, директор на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“, Министерство на енергетиката

14.50 – 15.10 ч. Позиция на общините по предложените нови отговорности на местните власти
Никола Белишки, кмет на община Панагюрище, член на УС на НСОРБ
15.10 – 15.30 ч. Дискусия

15.30 – 16.00 ч. Други планирани нови отговорности на общините по заложени реформи в НПВУ
 Изменения в Закона за енергетиката и нова Наредба за енергийната бедност;
 Изпълнение на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“;
 Други планирани промени за енергийна подкрепа на гражданите
Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ

16.00 – 16.20 ч. Позиция на Министерството на енергетиката по изпълнение на предвидените реформи в НПВУ от тяхна компетентност
Представител на Министерството на енергетиката
16.20 – 16.50 ч. Дискусия


16.50 – 17.00 ч. Обобщаване на резултатите и закриване на заседанието
Дилян Млъзев, заместник-председател на Комисията, кмет на община Елена

Условия за участие

Регистрации за участие в заседанието очакваме до 12 декември 2022 г. (понеделник), чрез попълването на онлайн формуляр на: https://forms.gle/j75zL9ZLDrAGz9jS9   

На заявилите участие в заседанието на 13 декември 2022 г. ще бъдат предоставени материали по дневния ред, както и линк за участие чрез платформата Zoom.