Онлайн заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по здравеопазване

За събитието

На 18.11.2022 г. (петък), ще се проведе онлайн заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по здравеопазване, чрез осъществяване на видеоконферентна връзка през платформата Zoom.

Планираме заседанието да се проведе в периода 14,00 – 16,45 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Откриване и приемане на дневен ред.

2. Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях - казуси и въпроси по практическото прилагане на измененията и допълненията. 

Дискусия

3. Национална здравна стратегия 2030 (одобрена с Решение № 646/07 септември 2022 година на Министерския съвет) - визия, цели, приоритети и политики.

Дискусия

4. Други (по предложение на членовете на комисията)

За участие в заседанието са поканени и представители от Министерство на здравеопазването, като очакваме потвърждение. Предвиждаме в рамките на дискусия да обсъдим практическото прилагане на приетите изменения и допълнения в Наредба № 26, в случаите в които трайно не може да се осигури медицински специалист, както и предстоящите обучения на персонала по утвърдената програма от министъра на здравеопазването.

Заявки за участие в заседанието, очакваме до 16 ноември 2022 г., чрез попълването на онлайн формуляр, изпратен до членовете на Постоянната комисия по здравеопазване на НСОРБ. 

В същия срок можете да изпратите и своите предложения за включване на допълнителни теми в дневния ред, които желаете да представите или да бъдат обсъдени, вкл. и на ел. поща на секретаря на Комисията, Нели Стайкова: n.staykova@namrb.org