Онлайн обучение за общините от СЗР и СЦР за подпомагане на процеса по кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, финансирана по ПВУ

За събитието

Във връзка със стартирането на процеса по кандидатстване на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, НСОРБ и МРРБ организират провеждането на онлайн информационни обучения за общините, с цел представяне и обсъждане на изискванията и критериите, заложени в Насоките за кандидатстване по процедурата.

  • За общините от СЗР и СЦР обучението ще се проведе онлайн на 16.01.2023 г. от 10.00 часа, чрез платформата ZOOM, с очаквана продължителност - до 3 часа.

Темите, които ще бъдат включени в програмата са:

  1. Териториален обхват и териториално разпределение на средствата;
  2. Допустими кандидати;
  3. Допустими дейности;
  4. Категории разходи, допустими за финансиране.
  5. Индикатори по процедурата;
  6. Срокове за кандидатстване;
  7. Други важни условия по Процедурата.

Лектори: Добромир Василев – директор дирекция „Жилищна политика“, aрх. Дима Лекова и Весела Звезданова

Регистрация за участие в обучението следва да бъде направена онлайн, на изпратения в поканите до общините, интернет адрес. Във формуляра за регистрация сме предвидили възможност за предварително задаване на конкретни въпроси, които да бъдат обсъдени в рамките на обучението.

Крайният срок за регистрация е до 17.30 часа на 12.01.2023г. (четвъртък). Линк за включване и техническа информация за провеждането на обучението ще изпратим до края на деня на 13.01.2023г. само на заявилите участие.

Допълнителна информация по организацията на конкретното обучение можете да получите от Петя Иванова - координатор в НСОРБ, e-mail: p.ivanova@namrb.org; тел. (02) 943 44 67, (02)943 44 68.

Обърнете внимание!

С оглед практическата насоченост на обученията, молим експертите, които ще участват в обучението, да бъдат предварително детайлно запознати с утвърдените насоки за кандидатстване по процедурата:  https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/


Покани за участие в обученията са изпратени до всички общини на 6.01.2023 г.