Национална среща на експертите по програми и проекти от общините

За събитието

Експертите по програми и проекти в общините се събират на националната си среща след тригодишно прекъсване 

Столицата за поредна година ще бъде домакин на Срещата, заради многото гости от различни институции, имащи отношение към усвояването на средствата от ЕС. Поканени за участие са заместник-министър председателя по управление на европейските средства; дирекция „Централно координационно звено“, Администрация на Министерски съвет; дирекции „Управление на териториалното сътрудничество“ и „Жилищна политика“ на МРРБ. Отправени са покани и към Управляващите органи на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР), Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР); Програма „Околна среда“ (ПОС), Програма „Храни и основно материално подпомагане“; Програма „Образование“; Програмата за морско дело и рибарство, дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието и ДФ „Земеделие“; Министерство на енергетиката; Фонд ФЛАГ.

Дванадесетото издание на Националната среща на експертите по програми и проекти в общините, организирано от НСОРБ и „НСОРБ–Актив“ ЕООД ще се проведе от 5 до 7 декември 2022 г.

От общините за участие в Събитието са поканени кметове и ресорни заместник–кметове; директор дирекции, началник-отдели и общински експерти, ангажирани с общинските проекти; председатели на ресорни постоянни комисии към общинските съвети и общински съветници.

Основни акценти, предвидени в програмата на Срещата:

  • Национална нормативната уредба за програмен период 2021-2027.
  • Прилагане на интегрираните териториални подходи – интегрирано градско, териториално и трансгранично развитие, ВОМР. Дейности и функции на териториалните органи.
  • Приключване на програмен период 2014-2020 и напредък по отделните програмите за програмен период 2021-2027
  • Общинските проекти, финансирани с подкрепата на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)
  • Проекти на НСОРБ в подкрепа на общините
  • Прилагане на Методиката за изменение на цената на договорите за обществени поръчки в резултат на инфлация

Заявяването на участие се извършва само онлайн, не по-късно от 25 ноември (петък) на: https://forms.gle/MPq5ZPV1nzVhXxhFA

Допълнителна информация и програма на форума можете да видите на интернет страницата на НСОРБ-Актив: https://evroexperti.namrb-activ.org/