Дискусионен форум „Възможности за сътрудничество за интегрирани подходи в местното развитие“ за общините от Югоизточен регион за планиране

За събитието

На 23 и 24 март 2023 г. в гр. Сливен, хотел „Национал Палас SPA & Wellness“ НСОРБ-Актив организира Дискусионен форум на тема „Възможности за сътрудничество за интегрирани подходи в местното развитие“ за общините от Югоизточния регион за планиране.

Целева група:

  • ръководителите на звена и експертите, ангажирани с подготовката, управлението и изпълнението на общински проекти;
  • заместник-кметове с ресор проекти и програми, инвестиции и икономическо развитие;
  • експерти от общини, ангажирани с изпълнението на проекти по програма УРБАКТ 2014-2020 г.

Целта на форума е общинските експерти от Югоизточния регион за планиране в работен формат да обсъдят изпълнението и координацията на интегрирания териториален подход по Програмата за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027 г., включително партньорството между общините бенефициенти на ПРР и общините бенефициенти на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР); разработването на концепциите за ИТИ; прилагане на подхода ВОМР и разработването, оценката и финансирането на проектните предложения.

В програмата е предвидено също така и представянето на Програма УРБАКТ IV 2021-2027 г. (URBACT) и споделянето на опит от досегашното участие на български общини по програма УРБАКТ III 2014-2020 г., както и представяне на инструмента на Европейската инвестиционна банка ELENA, чрез който общините могат да използват безвъзмездна техническа помощ за инвестиции в енергийна ефективност, ЕЕ и ВЕИ в сгради и иновативен градски транспорт.

Потвърждение за участие в дискусията има от представителите на ЕИБ, а покани за участие в нея са изпратени и до експерти от УО на ПРР 2021-2027 и УО на СПРЗСР.

Регистрацията за участие във форум „Възможности за сътрудничество за интегрирани подходи в местното развитие“ е само on-line на https://forms.gle/V29LRqEPCknzsDjx6 и ще бъде отворена до 16 март 2023 г. (четвъртък).

Информация за това как да се включите ще намерите  на сайта на НСОРБ-Актив

Локация

<h1 class="DUwDvf fontHeadlineLarge">Хотел „Национал Палас Spa & Wellness”</h1>
<p>Община Сливен</p>
<p>ул. „Великокняжевска“ 31</p>
<p>8800 Комлука</p>

Хотел „Национал Палас Spa & Wellness”

Община Сливен

ул. „Великокняжевска“ 31

8800 Комлука

Координати: 42.68457276214167, 26.315737525723595

Програма

Принтирай Принтирай

ПЪРВИ ДЕН – 23 март (четвъртък)

ПЪРВИ ДЕН – 23 март (четвъртък)

 

13.00-14.00          Регистрация на участниците

14.00-15.30 ч.      Дискусионен форум 1 - Интегрирани подходи за общините от градските и от селските райони

  • Интегрирани териториални инвестиции по ПРР 2021-2027: условия за подготовка и ред за одобрение и финансиране

15.30-16.00          Кафе пауза

16.00-17.30          Дискусионен форум 1 - Интегрирани подходи за общините от градските и от селските райони (продължение)

  • Местната инициатива в действие: как ще изпълним подготвителните проекти по подхода „Водено от общностите местно развитие“ в периода 2023-2027: изисквания към стратегии, партньорства и възможни инвестиции (в т.ч. по линия на „интелигентните селища“)

19.30                    Вечеря

ВТОРИ ДЕН – 24 март (петък)

ВТОРИ ДЕН – 24 март (петък)

09.30-11.00          Дискусионен форум 2 - Програма УРБАКТ IV 2021-2027г.: международен обмен на добри практики и сътрудничество в областта на интегрираното местно и градско развитие:

  • Представяне на програма УРБАКТ IV 2021-2027 на ЕС и на първата покана за финансиране на мрежи за съвместно планиране; Възможности за участие на българските общини - финансови условия и контрол, осигуряване на необходимото собствено/национално съфинансиране.
  • Добри практики и споделяне на опит от досегашното участие на български общини по програма УРБАКТ III 2014-2020

11.00-11.30 ч.       Кафе пауза

11.30-13.00          Дискусионен форум 3 – Възможности за допълнителна подкрепа на общинските проекти и добри практики

  • Представяне на ELENA - инструмент на Европейската инвестиционна банка: европейска помощ за местна енергия (безвъзмездна техническа помощ за инвестиции в енергийна ефективност и възобновяема енергия в сгради и иновативен градски транспорт