Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Общините днес

Начало | Общините днес | Община Бойница със стратегия за насърчаване на зелената енергия

Община Бойница със стратегия за насърчаване на зелената енергия

11.01.2023
Община Бойница със стратегия за насърчаване на зелената енергия

Община Бойница представи дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници за периода 2023- 2032 година. Тя е разработена с Национален план за съдействие за енергията от възобновяеми източници от Закона за енергията от възобновяемите  източници и третира материята за насърчаване използването на енергията от възобновяемите източници  и био горива за срок от десет години 2023- 2032 година. Програмата на Община Бойницае съобразена с развитието на Северозападния район, особеностите и потенциала на общината. Анализът на потенциала на енергията от възобновяеми източници, налични като природен ресурс на територията на община Бойница показва, че средния ресурс на слънчевата радиация е малко над този за страната. От тук идва и сравнително големия интерес към изграждането на фотоволтаични електрически централи. Към 2020 година в селата Бойница и Раброво са изградени и работят три фотоволтаични електроцентрали  за производството на енергия от възобновяеми източници. Обектите са присъединени към електроразпределителната мрежа.

Землището на общината  предлага и добри технически характеристики за изграждането, и на ветроенергийни паркове, а енергийният потенциал от воден ресурс е силно зависим от сезонните и климатични условия, водните количества са недостатъчни за производството на на ел. енергия от ВЕЦ. Потреблението на биомаса се използва главно от населението за отопление, тъй като цената й е ниска в сравнение с другите възможни енергоизточници. Използваните видове биомаса за енергийни цели са главно дърва за огрев, които продължават да бъдат изгаряни в печки.

Община Бойница разполага с достатъчно земеделски площи , които могат да се използват за отглеждането на култури за производството на био горива. Територията и е малко над 165 кв.км., това е 5,5 % от област Видин. Към 25 октомври 2022 година обичайно живеещото население в общината е 769 жители, от тях 356 са в общинския център и 413 в останалите населени места. В програмата се съобщава, че програмите за използването на енергия от възобновяеми източници на територията на община Бойница е в пряка взаимовръзка с плана за енергийна ефективност, а целеният резултат от изпълнение на на програмите  е повишаване сигурността на енергийните доставки, повишаване на трудовата заетост на територията на общината, намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух и повишаване на благосъстоянието и намаляване на риска за здравето на населението.

/по информация на БНР/