Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Заседание проведе Комитетът за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Заседание проведе Комитетът за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

16.03.2023
Заседание проведе Комитетът за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Комитетът за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) прие на своето заседание, проведено на 16 март 2023 г. в София, Вътрешни правила и Кодекс на поведение за работа на КН на ПРР 2021-2027 г. и съгласува Националната комуникационна стратегия за периода 2021-2027 г. Членовете на Комитета съгласуваха Индикативната годишна работна програма за 2023 г. по ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г. и одобриха методология и критерии за подбор на операции по ПО8 „Техническа помощ“ на ОПРР 2014-2020 г. и по П3 „Техническа помощ по чл. 37“ на ПРР 2021-2027 г.

Процедура „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на ОПРР: чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) е с бюджет от 10 млн. лв. и е пряко насочена към 50-те общини-бенефициенти по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ на новата програма за развитие на регионите. Средствата са предназначени за подобряване и укрепване капацитета на бенефициентите за участие в специализирани обучения, програми за обмен на опит и добри практики, семинари, работни групи и др., за управление и изпълнение на инструменти за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за програмен период 2021-2027 г. Със средствата може да бъде обновено техническото оборудване, с което работят структурите за подготовка, управление и изпълнение на проекти в общините. По време на заседанието бе получено потвърждение, че до края на март ще бъде обявена поканата, като срокът за кандидатстване ще бъде 2 месеца.

В процес на подготовка е единен наръчник с указания за подготовка на концепциите за интегрираните териториални инвестиции, които да подпомогнат изпълнението на така наречената „нулева фаза“.  Визията към момента е за прилагане на подхода в два етапа: селекция от Регионалните съвети на проектни концепции и последващ избор и оценка на проекти за реализация по отделните програми. Предварителните изчисления показват, че ще са необходими около 11-12 месеца, т.е. 1 година за финализирането на процедурата. Представителите на НСОРБ в Комитета за наблюдение обърнаха внимание, че програмирането на дейностите трябва да бъде много прецизно и предвид факта, че през есента на настоящата година предстоят местни избори. Същевременно следва да се отчете, че 2024 г., през която се очаква да се пилотира подхода, ще е ключова за препрограмирането на програмите, които го подкрепят.

Процедури за близо 2 млрд. лева ще бъдат обявени до края на годината по Програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 г. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева на първото заседание на Комитета за наблюдение на програмата.

Сумата е около 65% от общия бюджет на програмата. Ще се работи успоредно и по двата ѝ приоритета - за интегрирано градско развитие и за интегрирано териториално развитие на регионите.

Зам.-министър Георгиева представи и напредъка по изпълнение на Оперативна програма "Региони в растеж", по която са договорени 97% от общия бюджет на програмата. Разплатени са 74 на сто от бюджета.

В оставащите 9 месеца усилията ще бъдат насочени към минимизиране на риска от загуба на средства, породен от кризата с драстичното поскъпване на строителните материали. То забавя изпълнението на различни проекти, основно в областта на обновяване на културни обекти, образователни институции и здравна инфраструктура.

В момента се обработват искания за 71 анекса по вече сключени договори за проекти на стойност около 35 млн. лв.

Кметът на община Бургас и член на УС на НСОРБ Димитър Николов, който взе участие в работата на Комитета за наблюдение на ПРР изрази адмирации към Управляващия орган за положените усилия по намирането на решение по проблема с непрекъснатото повишаване на цените на строителните материали и разходите за труд и изрази надежда, че ползотворната съвместна работа ще продължи и в настоящия програмен период. Като представител на НСОРБ в работата на КН взе участие и Людмила Величкова, управител на „НСОРБ Актив“ ЕООД.