Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Удължава се срокът за кандидатстване за реформирането на Домовете за стари хора по ПВУ

Удължава се срокът за кандидатстване за реформирането на Домовете за стари хора по ПВУ

16.03.2023
Удължава се срокът за кандидатстване за реформирането на Домовете за стари хора по ПВУ

До 17.00 часа на 19-ти април се удължава срокът за кандидатстване по процедура „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, финансирана от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)- https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/f2f3d65c-ad10-46a5-b438-d40e16ad8acf

В Условия за кандидатстване по процедурата, са направени и други изменения и допълнения, за които конкретните общини допустими крайни получатели по процедурата, са уведомени от МТСП. Измененията и допълненията са, както следва:

1.Раздел 8.1. Минимален и максимален размер на средствата за конкретен проект: Добавени текстове, че:

  • максималният размер на средствата следва да е съобразен с обоснованата необходимост от извършване на строителни дейности, оборудване/обзавеждане при отчитане на капацитета на сградния фонд на съответния дом за стари хора;
  • всякакви дейности по инвестицията, които надграждат /надвишават минималните изисквания на стандартите за качество на услугата или обемнопланировъчни решения, които предвиждат площи и функции, надвишаващи необосновано минималните изисквания, ще се считат за препоръчителни и ще се финансират само при наличие на свободен финансов ресурс в рамките на процедурата;
  • СНД си запазва правото да ревизира исканите от кандидатите средства съобразно капацитета и необходимостта от извършване на строителни дейности и доставка на оборудване/обзавеждане на всеки дом за стари хора, така че да се гарантира разпределение на наличния финансов ресурс по процедурата.
  1. Раздел 11. Дейности, допустими за финансиране: Уточнено е, че ново строителство се допуска само при доказана необходимост и доказателства, че няма други възможности съществуващата материална база на дома за стари хора да може с по-малко средства от тези, необходими за ново строителство, да се ремонтира, преустрои и/или реконструира, по начин, че да се приведе в съответствие с изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги.
  2. Раздел 17. Ред за оценяване на проектните предложения: Добавени текстове, че:
  • В случай на ново строителство, ще се проверят представените от кандидата доказателства/обосновка, че няма други възможности съществуващата материална база на дома за стари хора да може с по-малко средства от тези, необходими за ново строителство, да се ремонтира, преустрои и/или реконструира, по начин, че да се приведе в съответствие с изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги. При липса на доказателства/обосновка и/или при наличие на непълни, нелогични или неясни такива, както и при констатиране на дейности в проекта, които са необосновани, ненужни и/или препоръчителни/пожелателни, предложенията за инвестиции ще бъдат връщани за корекция и същите няма да се предлагат за финансиране докато не бъдат отстранени констатираните недостатъци;
  • В случай че по време на оценката се установи наличие на разходи, които не са пряко свързани с постигането на основната цел на инвестицията, същите ще бъдат служебно премахвани/коригирани или на кандидата ще бъдат предоставяни указания и срок за отстраняване на установените нередовности, непълноти и/или несъответствия. Включително може да бъде върнат за преработка и работния/технически проект.

4.Раздел 21. Краен срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции: 29 март е новата крайна дата за задаване на въпроси по процедурата, като писмени разяснения ще бъдат давани до 5 април.

5.Таблица за оценка на предложение за изпълнение на инвестиция чрез директно предоставяне на средства от МВУ:

  • Добавено изискване работният/техническият/ проект да е изготвен при спазване на принципите за ефективност, ефикасност и икономичност с оглед постигане на основната цел на инвестицията;
  • Добавени изисквания за допустимост на дейности, а именно:

- В случай на ново строителство, да са представени ясни и логични и изчерпателни доказателства/обосновка, че няма други възможности съществуващата материална база на дома за стари хора да може с по-малко средства от тези, необходими за ново строителство, да се ремонтира, преустрои и/или реконструира, по начин, че да се приведе в съответствие с изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги.

-В проектното предложение няма дейности, които надграждат/надвишават необосновано минималните изисквания на стандартите за качество на услугата или обемно-планировъчни решения, които предвиждат площи и функции, надвишаващи необосновано минималните изисквания и или такива дейности, които не са пряко свързани с реформирането на услугата дом за стари хора;

- В проектното предложение няма строителни дейности и/или оборудване/обзавеждане, които не са в резултат на покриването на изискванията на стандартите за качество на услугата и съответно не са логично свързани с въвеждането на обекта в експлоатация.

  • За оценката на бюджета на проектите, в добавено изискване цените на отделните видове дейности да са пазарни и да няма необосновани разходи или такива, които да се считат за препоръчителни/ пожелателни.

Удължаването на срока за кандидатстване е по предложение на НСОРБ. Целта му е осигуряването на достатъчна времева възможност за финализирането на изискуемата за кандидатстване по процедурата техническа документация, а именно приключване на техническото проектиране на обектите, получаването на съгласувателни документи от институции и експлоатационни дружества, издаването и влизането в сила на разрешения за строеж.