×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Стартира кампания за набиране на проекти по „Красива България” за 2023 г.

Стартира кампания за набиране на проекти по „Красива България” за 2023 г.

21.11.2022
Стартира кампания за набиране на проекти по „Красива България” за 2023 г.

До 20 февруари 2023 г. общините могат да кандидатстват по проект „Красива България” (КБ). Подкрепата е за проекти, които целят да осигурят подобрени работни условия и по-качествено обслужване на гражданите в областта на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата, администрацията, спорта и развлеченията https://www.mlsp.government.bg/startira-kampaniya-za-nabirane-na-proekti-po-krasiva-blgariya-za-2023-g .

Мерките, по които може да се кандидатства са следните три:

Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”:

Допустимите проектни предложения по мярка М01 са:

 • строително-монтажни/ ремонтни работи (СМР/СРР) в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм;
 • СМР/СРР в обекти за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм, които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/ или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по ПКБ;
 • СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените по-горе сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

По мярка М01 не се финансират дейности, свързани с:

 • консервационно-реставрационни работи при недвижимите културни ценности;
 • озеленяване;
 • подвижно оборудване/обзавеждане (нетрайно закрепено/монтирано).

 Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”:

Допустимите проектни предложения по мярка М02. са:

 • СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на: образованието и науката (детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни); здравеопазването (лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни); предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип (дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе”, приемна грижа и обществени трапезарии);
 • СМР/СРР в обекти за обществено обслужване в посочените по-горе области, които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по ПКБ;
 •  СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените по-горе сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

 

 • Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”:

Допустимите проектни предложения по мярка М02-01, са:

 • СМР/СРР в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство, с цел предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип (център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище, преходно жилище и приют).

По мерки М01, М02 и М02-01 не се допускат предложения за сграден фонд и външни пространства, находящи се в различни урегулирани поземлени имоти.

При всички обекти по мерки М01, М02 и М02-01, които са със стойност за СМР/СРР над 250 000 лева с ДДС, задължително се предвижда прилагане на мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация”, подпомагаща регистрирани в ДБТ безработни лица чрез професионалното им обучение по утвърдени модули и програми, по специалности в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги.

Финансовата рамка на проектно предложение по мярка М01 или М02 е, както следва:

1.1. Общ бюджет – от 60 000 до 450 000 лв. с ДДС;

1.2. Съфинансиране от кандидата – най-малко 50% от общия бюджет;

1.3. Финансиране от ПКБ при обекти:

 • без обучение – най-много 120 000 лв. с ДДС от общия бюджет;
 • с обучение – най-много 130 000 лв. с ДДС от общия бюджет.

Финансовата рамка на проектно предложение по мярка М02-01 е, както следва:

1.1. Общ бюджет – от 60 000 до 450 000 лв. с ДДС;

1.2. Съфинансиране от кандидата – най-малко 30% от общия бюджет;

1.3. Финансиране от ПКБ при обекти:

 • без обучение – най-много 180 000 лв. с ДДС от общия бюджет;
 • с обучение – най-много 190 000 лв. с ДДС от общия бюджет.

Разпределението на общия бюджет за проектно предложение по мярка М01/М02/М02-01, което е със стойност (бюджет) за СМР/СРР по-малка или равна на 250 000 лева с ДДС, е както следва:

 • 94% от общия бюджет за предложението са средства за СМР/СРР на обекта;
 • 6% от общия бюджет за предложението са средства за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.

Разпределението на общия бюджет за всяко проектно предложение по мярка М01/М02/М02-01, което е със стойност (бюджет) за СМР/СРР над 250 000 лева с ДДС, е както следва:

 • 90% от общия бюджет за предложението са средства за СМР/СРР на обекта; 
 • 4% от общия бюджет за предложението са средства за професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица;
 • 6% от общия бюджет за предложението са средства за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.

Крайният срок за подаване на проекти предложения (на място, по куриер или по пощата)  е 20.02.2023 г. включително,  в едно от трите регионални звена на ПКБ в Русе, София и Стара Загора, на адреси:

 • 7000 гр. Русе, пл. „Свобода” №6, ст. №608;
 • 1051 гр. София, ул. „Триадица” №2, партер, ст. №3;
 • 6000 гр. Стара Загора, ул. „Стефан Караджа” №8, ет. 2, ст. №224.