×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Становище на НСОРБ по процедурите за младежките центрове по ПВУ

Становище на НСОРБ по процедурите за младежките центрове по ПВУ

10.08.2022
Становище на НСОРБ по процедурите за младежките центрове по ПВУ

НСОРБ депозира становище до Министерството на образованието и науката по публикуваните за обществено обсъждане проекти на документи за кандидатстване по процедури „Изграждане на младежки центрове (в областни градове)“ и „Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

В становището ни, на база коментари и бележки от общините, препоръчваме:

 • обединяването на двете процедури в една такава, с два компонента. По този начин ще се осигури допълняемост и координираност на дейностите осъществявани от съществуващите и новосъздаващите се Центрове на ниво област, особено в административни области, където е възможно да функционират едновременно по 5, 4 или 3 такива Центъра в отделни общини;
 • допълване и съществено прецизиране на Насоките за кандидатстване и приложенията към тях. В Насоките следва да се включи информация, за: минимален и максимален срок за изпълнение на проектите; максимален и минимален брой партньори; начин и краен срок за подаване на проектни предложения; ред за процедиране при условие, че няколко проекта имат равен брой точки при техническата и финансовата оценка; процедура за сключване на договори за финансиране с крайните получатели и издаване на откази за предоставяне на средства; спазване на хоризонталните принципни на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и рефериране към приложимата национална нормативна уредба;
 • да се преосмисли, прецизира и ограничи до минимално възможен броя на  дейностите и персонала, на които да се гарантира устойчивост след приключването на проектното финансиране

Считаме, че следва да се уточнят и прецизират:

 • изискванията спрямо партньорите на общините, в т.ч. задължителност на партньорството, минимален и максимален брой партньори, участие на същите в дейностите и разходите по проектите;
 • изискуемите данни от кандидатите- на кое ниво, т.е. област или община, същите се предоставят, в т. ч. и официалните им източници (ведомства, институции, друго);
 • изискванията спрямо залите за обучение;
 • допустимите дейности извършвани от съответните Центрове- тези на областно и другите на общинско ниво- особено при хипотеза няколко функциониращи Центъра в област, както и да се въведе изискване по отношение на съвместната им и координирана дейност;
 • допустимите разходите, като предлагаме да се включат и режийни такива за функционирането на Центровете, както и разходи за публичност/ видимост и за покриване на предоставяните от Центровете услуги, както и други разходи за услуги, пряко свързани с изпълнението на задължителните допустими дейности по проекта. Считаме, че следва да бъде увеличен и процента на допустимите средства за СМР и оборудване;
 • съдържанието и обхвата на изискуемия документ за устойчивост и стратегическо развитие на младежкия център.

Предлагаме заличаване, на

 • изискването след сключване на договор за изпълнението на проекта, избраните крайни получатели да се задължават да обявят обществена поръчка за СМР до 2 месеца;
 • разпоредбите, че разходите по процедурите ще са допустими от датата на сключването на договора за финансиране на проектите.

Благодарим на екипите на общините, които предоставиха коментари и бележки и подкрепиха изготвянето на общото становище на Сдружението, пълният текст на което, може да намерите на: https://www.namrb.org/bg/deynost/stanovishta/komentari-i-belezhki-po-obshtestveno-obsazhdane-na-proekti-na-dokumenti-za-kandidatstvane-po-protseduri-aizgrazhdane-na-mladezhki-tsentrove-oblastni-gradovev-i-aizgrazhdane-na-mladezhki-tsentrove-gradove-koito-ne-sa-oblastniv-po-pvu