Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Становище на НСОРБ по ЕЕ на публичния сграден фонд

Становище на НСОРБ по ЕЕ на публичния сграден фонд

12.08.2022
Становище на НСОРБ по ЕЕ на публичния сграден фонд

НСОРБ депозира становище до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по публикувания за обществено обсъждане проект на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

В становището ни, на база коментари и бележки от общините:

 • Информираме, че заложеното изискване всички инвестиции в сгради да постигнат най-малко клас на енергопотребление „А“ е практически трудно осъществимо и практически неприложимо за публичните сгради, построени по стар способ. Настояваме предвиденият клас „А“ да е валиден само за ограничен брой „пилотни сгради“, а спрямо всички останали да е приложим клас „В“;
 • Предлагаме планираната продължителност от 24 месеца за реализацията на проектите, да се удължи.

Считаме, че следва да се уточнят и прецизират някои от текстовете на Насоките за кандидатстване, като предлагаме:

 • Да се дадат определения на сградите за: административно обслужване, обществено обслужване в областта на културата и изкуството и за спорт, в т.ч. как се третират такива със смесено предназначение;
 • Преразглеждане на изискването в рамките на окончателното отчитане на изпълнявания договор, да се изготви независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор, тъй като извършването й се осъществява на база на едногодишно потребление на енергия след изпълнението на мерките за енергийна ефективност;
 • Да се включи информация за критериите, на чиято база е извършено разпределението на финансовия ресурс по групи общини;
 • Да се обмисли редуциране на горните граници на проектите по видове сгради или диференцирането им по групи общини, с цел гарантиране на по-голямо териториално покритие на процедурата;
 • Отпадане на изискването за предоставянето на анализ, от който да става ясно, че производството на електрическа и/ или топлинна енергия, осъществено със средства от МВУ, е за собствено потребление и същото не надхвърля необходимото количество енергия за покриване нуждите на съответната сграда;
 • Ремонта на покрив на сгради обект на интервенция, да е допустима дейност по процедурата, когато е предписан в техническия паспорт като задължителна мярка, както и на подмяната на водосточни тръби /улуци;
 • Да се завиши поне двойно процентът на непреките допустими разходи (2%) - за организация и управление и публичност на проектите;
 • Да се изясни приложимият режим на минимални/ държавни помощи при сгради/ обекти отдадени на концесия;
 • Да се преразгледа изискването за предоставяне на всички необходими документи по предварителния и последващия контрол на процедурите за обществени поръчки във формат „pdf.“ чрез ИС на Механизма;
 • Да се допълнят Условията за изпълнението на проектите с текстове създаващи възможност за временно спиране срока за изпълнение на проекта, например при обжалване на процедури по ЗОП, наличие на форсмажор и други непредвидени събития.

НСОРБ изказва благодарност на екипите на общините Варна, Велико Търново, Пловдив, Сливен, Чирпан и Ямбол, които с мотивираните си предложения подкрепиха изготвянето на общото становище на Сдружението, пълният текст на което, може да намерите на: https://www.namrb.org/bg/deynost/stanovishta/komentari-i-belezhki-po-dokumentite-za-kandidatstvane-po-protsedura-apodkrepa-za-ustoytchivo-energiyno-obnovyavane-na-publitchen-sgraden-fond-za-administrativno-obsluzhvane-kultura-i-sportv-po-pvu