Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Северозападът със Стратегия за интегрираното си развитие до 2027 г.

Северозападът със Стратегия за интегрираното си развитие до 2027 г.

20.09.2022
Северозападът със Стратегия за интегрираното си развитие до 2027 г.

На 20 септември се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападния регион за планиране от ниво 2, ръководено от председателя му Калин Каменов, кмет на община Враца. В заседанието се включиха над 35 от членовете на съвета.

С пълен консенсус, кметовете и областните управители приеха Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за периода 2021-2027 (ИТСР). С това, Северозападът става първия от шестте региона на страната с одобрена Стратегия.

ИТСР е стратегически планов документ, определящ общата политическа, пространствена, икономическа и тематична рамка за развитието на региона в годините на новия програмен период 2021–2027, регламентиран в Закона за регионалното развитие. Стратегията, която е в обем от около 300 страници, е разработена в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013–2025 г. и отчита предвижданията на секторните стратегии на регионално ниво в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда. Тя ще е и в основата на реализацията на интегрирания териториален подход за развитие, който ще се подкрепя от Програмите с европейско финансиране за периода 2021-2027.

Съгласно ИТСР, визията за развитие на региона, е Северозападният регион преодолява същественото социално-икономическо изоставане и сериозните структурни и демографски проблеми, чрез подходящи инвестиции в свързваща инфраструктура и укрепване на потенциала за растеж, създаващи предпоставки за догонващо развитие в национален и европейски мащаб. Тя ще се реализира посредством 3 стратегически приоритета, за ускоряване на растежа на регионалната икономика, запазване и развитие на човешкия капитал и териториална свързаност, устойчиво развитие и намаляване на неравенствата.

По първият стратегически приоритет за ускоряването на растежа на регионалната икономика, е планирана подкрепа за създаване на нови МСП, привличане на стартъп компании, изграждане на модерна индустриална инфраструктура, в т.ч. за развитие на бизнес и индустриални зони. Ще се реализират и мерки за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, устойчивото използване на регионалните ресурси- селското и горското стопанство, минералните води и туризма.

Конкретни проекти в тази насока, са: изграждане и развитие на нови индустриални зони в общините Видин, Враца, Плевен и Ловеч, както и в градовете Червен бряг, Долна Митрополия, Мездра, Криводол и Левски; разширяване на производствена зона Монтана и Технологичен парк Монтана; изграждане на стокова борса (тържище) и преработващо предприятие за селскостопанска продукция; туристически маршрут „Виа Траяна Балканика“, изграждане на спортно-туристически комплекс „Берковски Балкан“ и др.

Стратегическият приоритет за запазване и развитие на човешкия капитал и териториалната свързаност, акцентира върху равния достъп до качествено образование и обучение, придобиването на умения в съответствие с пазара на труда и модернизацията на образователната инфраструктура. Акцент са и достъпа до качествено здравно обслужване, социални услуги, култура и спорт. За реализация са заложени множество проекти за консервация, реставрация и социализация на недвижими паметници на културата, като крепостта „Баба Вида“, античният град Улпия Ескус, римският град Рациария, средновековната крепост и кв. Вароша в гр. Ловеч, пещерата „Магурата“ и много други. Предвидено е и създаването на мобилни екипи към областните лечебни заведения за осигуряване на медицинска помощ в отдалечени и труднодостъпни места; изграждането и оборудването на хеликоптерна площадка за осигуряване на връзка с болнично заведение; подобряването на материално-техническата база на държавните болници в областните градове, както и повишаване на осигуреността им с медицинска апаратура и медицински специалисти; създаването на нови социални услуги за резидентна грижа за възрастни, хора с увреждания и др.

Третият стратегически приоритет включва развитие на транспортната и цифровата свързаност на региона, чрез продължаване строителството на магистрала „Хемус“; изграждане на скоростен път Видин – Монтана – Враца; модернизация на железопътната линия Видин–София; нови мостове на река Дунав; рехабилитация и реконструкция на републиканската и общинската пътна мрежа, както и на уличната; модернизация на пристанища и изграждане на интермодални терминали. Качеството на околната среда също е приоритет, като ще се осъществяват дейности за изграждането и/или модернизацията на техническа инфраструктура – водоснабдителни и канализационни мрежи, пречиствателни станции за отпадъчни води, както и оптимизацията на системата за управление на отпадъците. Ключов проект тук е изграждането на язовир „Черни Осъм“ за питейно водоснабдяване на гр. Плевен, гр. Ловеч и 28 други населени места. Предвиждат се и битова газификация на населените места, инсталиране на генератори за вятърна и соларна енергия, извличане енергията на биомасата, както и мерки за енергийна ефективност. Ще се използва и икономическия потенциал на природните и защитените територии с международна значимост.

С помощта на инструментариума на интегрираното планиране на ниво „град“ ще се очертае рамката и приоритетните проекти за градско развитие, които ще се реализират в периода 2021–2027 г. Дейностите ще обхващат мерки за изграждане на нови индустриални зони и паркове, рехабилитация на производствени зони, подобряване на жилищната среда, подобряване на достъпа до публични услуги (образование, здравеопазване), включително за хора с увреждания; мерки за енергийна ефективност, производство на енергия от възобновяеми източници, интегриран градски транспорт, газифициране, подобряване на градската инфраструктура, въвеждане на умни форми на управление, изграждане на обществени зони за отдих и зелени площи, включително физически елементи на градската среда, като зоопаркове и други аспекти (обекти и услуги) на грижата за животните, и зелена инфраструктура за сгради; мерки за повишаване на сигурността в градските обществени пространства, включително пътна безопасност и подобряване на готовността на институциите да реагират в случай на инциденти. Ще бъдат осигурени инвестиции за устойчива мобилност и функционални зони и всички видове мерки за пътна безопасност, включително превенция и повишаване на осведомеността. Предвиждат се и мерки за повишаване на сигурността в градските обществени пространства, обновяване на квартали/специфични територии от градовете с неблагоприятни социално-икономически характеристики, създаване на достъпна архитектурна среда.

Граничното разположение на региона също ще се използва за активизиране на трансграничните контакти и разширяване на сътрудничеството, за постигане на интегрирано икономическо, социално и териториално развитие на съседните гранични райони. Предвижда се изграждане на нови ГКПП със Сърбия, както и проучване, проектиране и изграждане на нови/реконструкция на съществуващи мостови и пристанищни съоръжения по река Дунав.

Приемането на ИТСР, е финалният етап на един много дълъг процес, започнал преди доста време, каза в приветствието си към участниците в заседанието на Съвета заместник-регионалният министър Десислава Георгиева. Наличието на одобрени стратегии на всеки от регионите е и условие за инвестирането, не само на средствата от европейските програми за периода 2021-2027, но и на тези по Плана за възстановяване и устойчивост, спомена Георгиева. Интегрираният териториален подход, който ще се реализира благодарение на Стратегията, е широко прилагана европейска практика, която предстои да се апробира и в България, което е голяма отговорност, уточни заместник-министъра.

Много важно, според председателят на Съвета и кмет на община Враца, Калин Каменов от тук нататък е доброто познаване на стратегическия документ,  финализирането на подготовката на плановете за интегрирано развитие на общините за програмен период 2021-2027, както и стартирането на първите инвестиции по тях до края на годината. Това ще е ключова предпоставка за региона, за да може да догони развитието на останалите. По предложение на Каменов, следващото заседание на Съвета, ще е присъствено, като в рамките му ще се проведе и встъпително обучение за членовете, по изпълнението на новите им функции свързани с подбора на проекти за интегрираното териториално развитие.    

В рамките на заседанието Регионалният съвет актуализира представителите си в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми за периода 2014-2020 и в Тематичните работни групи по изготвянето на тези за програмен период 2021-2027.

Предстои ИТСР на всеки от районите след одобряването им от Регионалните съвети, да се разгледа и на заседание на Съвета за регионално развитие, преди окончателното им приемане от Министерския съвет. В периода до 6-ти октомври са планирани и заседания на останалите пет Регионални съвета за развитие.

Резюме на одобрената от Регионалния съвет за развитие стратегическа част на Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападния регион за периода 2021-2027, подготвено от екипа на НСОРБ, може да намерите на: https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/integrirano-teritorialno-razvitie/regionalni-saveti-za-razvitie/szr