×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Резюме на Програмата за образование 2021-2027

Резюме на Програмата за образование 2021-2027

08.07.2022
Резюме на Програмата за образование 2021-2027

На интернет страницата на НСОРБ, е публикувано резюме, изготвено от екипа на Сдружението, на проекта на Програмата за образование за периода 2021-2027 (ПО), която е депозирана пред службите на Европейската комисия за официални преговори: https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-s-evropeysko-finansirane/programa-za-obrazovanie

Програмата бе официално депозирана в Еврокомисията на 24.06.2022 г. Тя е ориентирана към постигането на цел на политиката (ЦП) 4 „По-социална Европа - реализиране на европейския стълб на социалните права“ и ще се финансира от Европейския социален фонд плюс, като индикативният и бюджет възлиза на почти 965 млн. евро.

В обхвата на програмата са включени множество дейности в подкрепа на: младежи; деца и ученици от уязвими групи, вкл. роми; родители; учители; педагогически специалисти и друг персонал; лица със специални образователни потребности; институции в системата на училищното образование; общини; неправителствени организации; висши училища; научни организации и др. 

Програмата включва дейности в обхвата на три основни приоритета за: приобщаващо образование и образователна интеграция; модернизация и качество на образованието и връзка на образованието с пазара на труда, както и мерки за техническа помощ.

Предвижда се общините да са сред бенефициентите по първите два приоритета, както ще могат да участват в дейности свързани с: разширяване обхвата в предучилищното образование и в началния етап на основно образование; обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното и училищно образование; превенция и предотвратяване на тормоза и насилието и намаляване агресията в училищата; създаване на условия за достъп до образование, чрез преодоляване на демографски, социални и културни бариери; комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията; утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт и др.

Част от дейностите за подкрепа по ПО, ще се реализират и чрез териториалните подходи – ИТИ и ВОМР. Подкрепата  ще бъде насочена към общини с изработен общински план/стратегия за интеграция на ромите, както и към такива с общински планове за действие за интеграция на участници от уязвими групи.