Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Резултати от заседанието на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на регионите

Резултати от заседанието на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на регионите

14.05.2024
Резултати от заседанието на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на регионите

На 14 май се проведе заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР), на което НСОРБ се представляваше от Калин Каменов, кмет на община Враца и заместник-представител в Комитета, и началник отдел от екипа на Сдружението.

Членовете на Комитета се запознаха с напредъка по финализирането на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) и реализацията на ПРР.

Финализирането на ОПРР:

  • 824 са сключените договори, от които 672 приключили, 22 прекратени и 130 в изпълнение. Усилено се верифицират исканията за плащания по текущите проекти, като срокът за това е 30.09.2024 г.;

  • Почти всички оси на програмата са наддоговорени, като 94% от бюджета на ОПРР е разплатен, а 82% от него са сертифицираните средства;

  • 2 492 са регистрираните сигнали за нередности, 2 074 са наложените финансови корекции на стойност почти 207 млн. лв. 1 121 са съдебните дела за наложени корекции, от които 909 са в полза на УО, а 212 в полза на бенефициентите;

  • Примери за успешни проекти, в т.ч. на общините Добрич, Видин и Враца за културна и туристическа инфраструктура и зелена градска среда, са сред предложените за наградите Regiostars.

Според представителите на Европейската комисия, участвали в заседанието, в бъдеще следва да се подобри видимостта и информирането на гражданите за проекти, подкрепени от ПРР, като това е обща задача на Комитета, бенефициентите и УО. По този начин ще се обърнат резултатите от проучване на Евробарометър, което показва, че 7 от 10 наши съграждани не са запознати с инвестиции, направени с европейски средства.  

Напредък по ПРР:

  • Изплатени са 179 млн. лв. или 3% от бюджета на ПРР, възлизащ на 6.5 млрд. лв.;

  • Сключено споразумение с Фонд мениджъра на финансовите инструменти за 462 млн. лв. по първите два приоритета на програмата;

  • Над 200 са проектите идеи депозирани по фаза 1 на процедурата за подкрепа на градското развитие на територията на 10-те големи общини. Очакванията са до м. юли звената за подбор в общините да приключат оценката им;

  • Стартира и дейността на Регионалните съвети за развитие, като до края на м. май те ще приключат приоритизацията на концепциите за ИТИ. След приключването на първата процедура и на база резултатите от същата, ще се прецени евентуалното обявяване на нова такава за набиране на концепции за ИТИ по приоритет 2 на ПРР;

  • Проведено е и общо заседание на 3-те подкомтета за справедлив преход, които са дискутирали методики и критерии за подбор на проекти от фонда за справедлив преход.

Обект на дискусия от Комитета бяха методологията и критериите за подбор на проекти по процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“. Бюджетът й е 1.3 млрд. лв., а допустими кандидати, ще са тези с одобрени концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) от Регионалните съвети за развитие. По след допитване до общините по процедурата, НСОРБ предложи отпадане на критерий за техническа и финансова оценка 1 „Целта и обхватът на проектното предложение съответстват на одобрената на фаза 1 концепция за ИТИ и на Общата програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към ИТСР на региона, одобрена от съответния Регионален съвет за развитие“, т.като същият се дублира с критерий за допустимост. Това предложение на Сдружението се прие.

Другото предложение на НСОРБ - за отпадане или намаляване на половина на тежестта на критерий, носещ 20 точки от 100 възможни за проекта на уязвими групи, предизвика сериозен дебат. Изразиха се мнения за трудности на общините за инвестиции в сегрегирани квартали поради незаконното строителство, липсата на национални политики за решаването на проблемите в тях и др. Представителите на Сдружението разясниха, че това е експертно предложение, мотивирано от голямата тежест на критерия и даденото определение за уязвими групи, което реферира към безработни и/или неактивни лица/ младежи; лица в риск от отпадане или отпаднали от системата на образованието; лица без завършени класове от началния и/или прогимназиалния етап; неграмотни или слабо грамотни лица; лица, търсещи или получили закрила, все групи попадащи в обхвата на програмите за образование и човешки ресурси.

Кметът на община Враца, информира Комитета, че общините работят приоритетно с уязвимите групи, изграждат нови социални жилища и инфраструктура за лица с увреждания, полагат и усилия за подкрепа на млади семейства. Калин Каменов предостави и информация за проведеното заседание на РСР на СЗР и за одобрените множество междуобщински концепции за ИТИ, както и за становището на Съвета, че е некоректно и несправедливо с ограничения и така нужен на Северозапада ресурс за преодоляване на изоставането му да се правят инвестиции в републиканска пътна мрежа. Според РСР, този ресурс следва да се използва за дългосрочни и устойчиви инвестиции от общините за запазването на хората в СЗР, за образование, за инвестиции в младите. Кметът на Враца апелира с конкретни примери за преосмислянето на подхода по налагането на финансови корекции по европроекти. Подходът за налагане на корекция на общо основание и изискванията за съфинансиране на проектите вече дават резултат, който е въздържане от кандидатстване. В резултат на дебатите, предложението на НСОРБ се отрази частично и тежестта на спорния критерий се намали на 15 точки. Насоки по процедурата се планират за обявяване на 28 юни, с краен срок за кандидатстване 30 септември.

Комитетът дискутира и прие критерии за подбор на проекти по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, вкл. справяне с енергийната бедност“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“. Бюджетът й е малко над 196 млн. лв., а допустими кандидати ще са общините в областите Кюстендил, Перник и Стара Загора, както и общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа. Допустими за подкрепа ще са дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Обявяването на тази процедура се планира за 14 юни със срок за кандидатстване 16-ти септември. По процедурата се приеха предложения на НСОРБ, касаещи периода на допустимост на разходите, адресната регистрация на лицата в подкрепените сгради, оптимизирането на процедурата по установяване на енергийно бедни домакинства. Прие се и предложение на подкомитетите по справедлив преход, за добавянето на критерий свързан с домакинства в сградите от затихващите сектори.

Комитетът прие критерии и по процедура за осигуряване на своевременна подкрепа и подпомагане на заетите/ работещите в секторите, най-силно засегнати от прехода към климатична неутралност чрез квалификация и преквалификация с цел преминаване към алтернативни работни места, вкл. и предприемачество. Съгласува се и изменение в Индикативната годишна работна програма на ПРР за 2024 г. По предложение на подкомитетите по справедлив преход в бъдещата процедура за подкрепа за индустриални и логистични паркове и зони във въглищните региони общините се включват сред допустимите кандидати и партньори.

Експерти от Джаспърс представиха възможностите за подкрепа на бенефициентите по ИТИ подхода и на инвестициите по фонда за справедлив преход, като презентацията им ще бъде налична на сайта на ПРР- Начало - Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 (bgregio.eu)

НСОРБ благодари на екипите на общините, подкрепили становището на Сдружението по методиките и критериите за подбор на проекти, както и на кмета на община Враца Калин Каменов за успешно отстояваните и защитени общински позиции на заседанието на Комитета.