Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Резултати от заседанието на Комитета за наблюдение на Програмата за околна среда

Резултати от заседанието на Комитета за наблюдение на Програмата за околна среда

07.06.2024
Резултати от заседанието на Комитета за наблюдение на Програмата за околна среда

На 5 юни се проведе заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Програма „Околна среда” 2021– 2027 г. (ПОС). НСОРБ се представляваше от Донка Михайлова, заместник- председател на УС на НСОРБ и кмет на община Троян, и от юрист от екипа на Сдружението: https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/15832

В рамките на заседанието членовете на Комитета за наблюдение одобриха изменение на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПОС 2021 – 2027 г. за 2024 г., както и методики и критерии за оценка по процедури, планирани за 2024 г., в приоритети „Води“, „Отпадъци“, „Биологично разнообразие“ и „Риск и изменение на климата“ на обща стойност близо 115 млн. лв.

По материалите от дневния ред на заседанието, след съгласуване със заинтересованите общини, Сдружението депозира становище по методиката и критериите за оценка по процедура „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци – втора“. Процедурата ще е по приоритет „Отпадъци“, с конкретни бенефициенти общини с прекратена до 15.04.2027 г. експлоатация на регионални депа/клетки от регионални депа за битови отпадъци, и е с бюджет от близо 60 млн. лв..

В становището НСОРБ предложи дефинираната като спомагателна дейност и изискваща обосновка актуализация на проекта за рекултивация и то само в частта „техническа рекултивация“, да бъде включена като допустима по отношение на цялостния проект за рекултивация, без условности и доказване на потребността й. Предложението не се прие, както и изразеното на заседанието на Комитета за увеличаването на максималната стойност на техническата рекултивация (101 лв./ кв.м.). Мотивите на УО да не приеме предложенията на Сдружението са липсата на основания и задълженията за отделяне на средства за обезпечения както по чл. 60 от ЗУО, така и за отчисления по чл. 64 от ЗУО, които могат да се разходват и за проектиране. От УО информират, че финансирането по ПОС не може да се счита за основно и не е единствено по отношение на рекултивацията на регионалните депа, а само допълващо.

Комитетът одобри методика и критерии за оценка по процедура „Модернизиране на органите на държавния здравен контрол за осъществяване на мониторинг на качеството на питейните води“, с бенефициент Министерство на здравеопазването (МЗ), и с бюджет 10 млн. лв. Одобрени са и методика и критерии по процедура „Доизграждане на Националната система за управление на водите в реално време за 12 основни реки“ по Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ с бюджет близо 19,6 млн. лв. и бенефициент Дирекция „Управление на водите“ при МОСВ, насочени към оптимизиране оперативното наблюдение и управлението на водите поречията на дванадесет основни реки – Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски лом, Провадийска, Камчия, Тунджа, Марица, Арда, Места, Струма.

В рамките на приоритет „Биологично разнообразие“ до края на 2024 г. ще бъдат обявени пет процедури. „Изпълнение на мярка 68 от Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000“ е насочена към дейности за подобряване природозащитното състояние на някои видове влечуги. Бюджетът на процедурата е 3,2 млн. лв. с допустим бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“.

Процедура „Изпълнение на мярка 70 от Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000“, насочена към подобряване на природозащитното състояние на видовете птици Черен лешояд, Белоглав лешояд, Кръстат орел и Египетски лешояд, чрез подхранвания в общо 15 съществуващи площадки в защитените зони, е с бюджет от 5, 1млн. лв., и допустими бенефициенти – структури на МОСВ и Министерството на земеделието и храните, общини, областни администрации, неправителствени организации, както и физически и юридически лица, собственици на площадки за подхранване. По друга процедура „Изпълнение на мярка 74 от Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000“, инвестициите целят подобрение на природозащитното състояние на кафявата мечка.

В сектор „Биоразнообразие“ членовете на КН одобриха още методика и критерии за оценка на процедура „Разработване/актуализиране на планове за управление на защитени територии“. Общият бюджет е 14 млн. лв., насочен към разработване и актуализиране на Планове за управление на защитени територии в съответствие с трите основни ангажимента за опазване на природата от Стратегията на ЕС: защита на най-малко 30% от сухоземната и на 30% от морските територии, строга защита на най-малко 10% от горите, и ефективно управление на всички територии, обект на защита. Допустими бенефициенти са дирекции на природни паркове, регионални инспекции по околна среда и водите, областни управи, общини и юридически лица с нестопанска цел.

Комитетът се запозна и с изпълнението и реализацията на Програмата за околна среда за периода 2014-2020. Презентация за постиженията и подкрепените проекти може да видите на: OPOS_Implementation 2014_2020.pdf (eufunds.bg)