Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Разяснение от МФ по въпроса за ангажирането на общинските служители в проектите по НПВУ

Разяснение от МФ по въпроса за ангажирането на общинските служители в проектите по НПВУ

20.06.2024
Разяснение от МФ по въпроса за ангажирането на общинските служители в проектите по НПВУ

В края на май НСОРБ изпрати поредно запитване относно възможността за ангажиране на служителите на общинските администрации, наети на трудово или служебно правоотношения, в екипите за управление на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), в т.ч. покриване на възнагражденията им от заложените в инвестициите разходи за организация и управление: НСОРБ с апел за разясняване ангажирането на общинските служители в проектите по НПВУ (namrb.org)

В отговора на Министерството на финансите се посочва:

  • Съгласно действащата нормативна уредба – чл.12 от ПМС №157/2022 г., за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции, е предвидено за осигуряване на дейностите по управление и изпълнение на оперативните споразумения да бъдат наемани лица на срочни трудови договори, извън утвърдената численост на персонала, като възнагражденията на тези лица са допустими за финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) за срока на инвестицията или чрез сключване на договор за услуга в съответствие със спазване на процедурите и условията на ЗОП;

  • Принципното становище на Европейската комисия: по правило, на служители, които работят в администрациите по подготовката или изпълнението на реформи/инвестиции, обхванати от Механизма, не трябва да се изплащат възнаграждения от МВУ;

  • По отношение разясненията на МРРБ, че на „служителите, наети по трудово правоотношение, могат да бъдат предложени допълнителни трудови договори“, от МФ уведомяват, че прилагането на посочената възможност е свързано с възникването на обстоятелства и рискове, които следва да се вземат предвид при организиране на дейностите по управление и изпълнение на проектите.

    Така например, ангажирането на служители с допълнителни трудови договори е свързано с множество санкционирани от одитни и контролните органи несъответствия със законодателство. Най-честите грешки се констатират в припокриване на еднотипни или идентични функции, които изпълняват служителите по основното правоотношение, с тези които допълнително им се възлагат, което е недопустимо (срв. чл. 110 от КТ), неспазване на междудневната и междуседмична почивка и др. Констатираните нарушения са свързани с неспазване на принципа на допълняемост, включително и случаи на двойно финансиране. В допълнение следва да се избягва конфликтът на интереси при определянето на лицата в екипите, когато едно и също лице е контролиращ и контролиращо в рамките на конкретния получател.

С писмото на МФ може да се запознаете в прикачения файл.