Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | ПУДООС получава евросредства за общински проекти за ВиК и рекултивация на депа

ПУДООС получава евросредства за общински проекти за ВиК и рекултивация на депа

26.05.2023
ПУДООС получава евросредства за общински проекти за ВиК и рекултивация на депа

На 23 май се проведе заседание на Комитета за наблюдение на  Програма „Околна среда “ 2021-2027.

Членовете на Комитета одобриха Годишния доклад за изпълнението на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) за 2022 г. Отчетеният напредък по ОПОС е добър. Сключени са общо 381 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за над 3.73 млрд. лв., което представлява 111% от бюджета на програмата. Изплатените към бенефициентите средства са над 2.13 млрд. лв.

По приоритетна ос 1 „Води“ са сключени 43 договора за над 1.09 млрд. евро. 22 са приключилите проекти, като чрез тях е рехабилитирана ВиК инфраструктура, чувствително са намалени и загубите на вода, над 232 хил. са лицата с подобрен достъп до водоснабдяване, броят на тези с подобрено пречистване на отпадъчните води е почти 794 хил. 16 на брой са изградените или реконструираните пречиствателни станции за отпадъчни води, които са по общинските ранни ВиК проекти и тези фазирани от периода 2007-2013. Всички пречиствателни станции са в експлоатация, като тази на община Пловдив е една от най-добрите функциониращи в страната.

По ос „Отпадъци“ броят на сключените договори е 153 за над 301 млн. евро. 95 са приключилите проекти, 48 са рекултивираните общински депа. Очакванията са останалите общински проекти в сферата на отпадъците да приключат в рамките на 3 до 5 месеца.

За подобряването на качеството на атмосферния въздух са договорени 42 проекта за над 320 млн. евро. 23 от тях са приключени. По проектите общините вече са закупили и въвели в експлоатация 296 ел. автобуса, 60 тролеи и 29 трамвая, над 13 500 домакинства подменят старите си отоплителни уреди с нови щадящи околната среда. Постигнатите от ОПОС резултатите в периода от юни до август ще се представят в 6 града – Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна и Русе – с атрактивни арт инсталации.

Комитетът подкрепи изменение на ОПОС, с което към ПУДООС ще се обявят две процедури през 2023 г. с общ бюджет до 159.7 млн. лв. С инвестиция в размер до  97,7 млн. лв. ще се възстановяват средства разплатени от страна на ПУДООС за общинска ВиК инфраструктура, в т.ч. в агломерации между 2 хил. и 10 хил. е.ж..- изграждане/ рехабилитация/реконструкция на канализационни системи и ПСОВ и на мрежи за питейни води и ПСПВ.

Втората процедура е с бюджет до 62 млн. лв. и ще подкрепи мерки за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, чрез възстановяване на средства разплатени от страна на ПУДООС, за изпълнение на общински проекти за рекултивация на депа, включени в решението на Съда на ЕС от 16.07.2015 г. по дело С-145/14. Като отговарящи на условията, от ПУДООС до момента са идентифицирани 35 общински проекта за депа. Освободеният от ПУДООС ресурс ще остане в предприятието за финансирането на нови екологични проекти.

Снимка: https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/12682

Следващото заседание на Комитета се планира за есента, като на същото отново ще се проследи напредъка по приключването на програмата за периода 2014-2020.

На заседанието на Комитета, общините бяха представени от кмета на Пордим, Детелин Василев, представител на РСР на СЗР и началник-отдел „Програми и проекти на общините“ в НСОРБ.