Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Публикувана е ИГРП за 2023 г. по ПРЧР

Публикувана е ИГРП за 2023 г. по ПРЧР

01.12.2022
Публикувана е ИГРП за 2023 г. по ПРЧР

На https://www.eufunds.bg/bg/node/11383 e публикувана одобрената от Комитета за наблюдение Индикативна годишна работна програма за 2023 г. (ИГРП) на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР).

В ИГРП са включени 7  процедури за предоставяне на БФП, като по 2 от тях общините са допустими бенефициенти.

Процедурите с допустими кандидати общините са:

 • Процедура „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“:

Целта на процедурата е предоставяне на възможности за развитие на социалните предприятия, чрез създаването на устойчиви работни места за групите в неравностойно положение, което ще доведе до намаля ване на риска от бедност и социална изолация.

Допустими са следните дейности:

 • Създаване на партньорства и мрежи, насърчаване на сътрудничеството между предприятия от социалната и солидарната икономика, както и сътрудничеството с традиционните стопански предприятия;
 • Подкрепа на дейности за повишаване информираността видимостта, разпознаваемостта на продуктите на социални предприятия на пазара;
 • Дейности за създаване и развитие на социални предприятия,като:
 • Дейности за привличане и развитие на човешките ресурси в социалните
  предприятия;
 • Създаване на устойчиви работни места в социални предприятия – субсидии за нови работни места до 12 мес. за лица от уязвимите групи/24 м. за хора с трайни увреждания на база МОД. (Дейността е задължителна);
 • Обучения за новонаети в социални предприятия, в т.ч. за професионална квалификация и за придобиване/ повишаване на дигитални умения или специфично обучение, свързано с потребностите на работното място и спрямо увреждането;
 • Подкрепа за социална интеграция спрямо индивидуалните потребности на отделните лица, консултиране, психологическа подкрепа, др.;
 • Осигуряване на ментор на работното място до 3 месеца. В случай че лицето е с трайни увреждания, осигуряването на ментор на работното място е с продължител ност до 6 месеца;
 • Подкрепа за стажуване на завършили специалност за социално предприемачество в такива предприятия за период до 6 м.;
 • Обучения за развитие на умения за социално предприемачество и управление на социално предприятие, в т.ч. дигитални, както и умения насочени към „позеленяване“ на дейността или на продуктите/услугите/процесите в социалните предприятия и др.
 • Оборудване и обзавеждане на новите работни места, когато е необходимо за постигане на целта на операцията;
 • Ремонтни дейности във връзка с новите работни места/дейността на социалното предприятие.

Дата на обявяване: септември 2023 г. и краен срок за кандидатстване ноември 2023 г.

Бюджет: 22  млн. лв., минимален размер на проект- 50 хил. лв., максимален: 391 166  хил. лв.

 • ПроцедураАктивно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“:

Целта на процедурата е повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение, чрез подобряване достъпа им до пазара на труда и интегрирана подкрепа.

Допустими дейности:

 • Идентифициране на лица от целевата група и определяне на индивидуален набор от мерки (план) за тяхното активно приобщаване, вкл. и по отношение на достъпа до и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги. Предоставянето на услугите е обвързано единствено с достъпа до заетост и работното място;
 • Определяне на индивидуален мениджър на случай на всяко лице, който активно да подпомага лицето и проследява участието му в мерките, определени за него:
  • Предоставяне на информация и подкрепа за лицата, според техните индивидуални нужди;
  • Подкрепящи мерки за мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда;
  • Професионално ориентиране и кариерно кон султиране на хора в неравностойно положение (мениджъра на случай и/или специалист);
  • Психологическа подкрепа за лицата, според техните индивидуални нужди и при необходимост (специалист психолог).
 • Подкрепа за търсене на работа, връзки с работодатели и подготовка за включване в заетост (подготовка на документи за кандидатстване,подготовка за явяване на интервю, подготовка на документи за започване на работа и др.);
 • Подпомагане осъществяването на контакти с институции/ организации, според индивидуалните потребности на лицето или членове на неговото семейство, за преодоляване на пречки пред лицето за социално включване и включване в заетост – контакти с АЗ, АСП, детски градини, доставчици на социални/ образователни/ обучителни/ здравни услуги и др. Предоставяне на подкрепа чрез „застъпничество“, съгласно Закона за социални услуги;
 • Активна работа с потенциални работодатели за намиране на работа на лицата. Действия за промяна на нагласите на работодателите към конкретните лица в неравностойно положение, обект на подкрепата;
 • Включване в обучения за професионална квалификация/преквалификация, предоставяне на меки“ умения и обучения за придобиване на ключова компетентност– КК 1 „Общуване на роден език“; КК 4 „Дигитална компетентност“;КК 5 „Умение за учене“;КК 6 „Обществени и граждански компетентности“.

   

Дата на обявяване: май 2023 г., краен срок за кандидатстване юни 2023 г.

Бюджет: 30 млн. лв., минимален размер на проект- 50 хил. лв., максимален: 391 166  хил. лв.