Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Програмата за образование стартира с операции за над 220 млн. лв.

Програмата за образование стартира с операции за над 220 млн. лв.

27.06.2022
Програмата за образование стартира с операции за над 220 млн. лв.

 

На заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) са одобрени критериите за подбор по две операции от стратегическо значение по Програма „Образование“ 2021-2027 г. http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1056. Операциите са: „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование” и „Модернизиране на професионалното образование и обучение” .

Целта на операция „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“ е да се насърчи потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование, като фокусът е върху учениците от уязвими групи, в това число роми. Общият й бюджет е 151.123 млн. лв. Очакванията са, че с предвидените дейности ще се намали делът на преждевременно напусналите училище. Фокусът на бъдещите интервенции ще са учениците до завършване на основно образование (VII клас), като ще се подкрепят и ученици от гимназиалния етап. Операцията предвижда допълнително обучение, насочено към ученици, които имат системни пропуски по даден учебен предмет, които имат обучителни затруднения и които са отсъствали дълго от училище, както и на ученици с пропуски в усвояването на учебното съдържание, възникнали вследствие на непредвидени обстоятелства като COVID-19, с фокус развитие на базови умения. Конкретен бенефициент по операцията ще е Министерството на образованието и науката, което ще осъществи подбор на училищата, които желаят да бъдат включени в изпълнението на дейностите. Процесът на подбор на училищата, следва да вземе предвид:

 • броя на учениците от уязвими групи в съответното училище;
 • обосновка за необходимостта от осъществяване на дейности за обща подкрепа за личностно развитие на учениците;
 • броя на учениците със СОП, в риск, с хронични заболявания, с изявени дарби в съответното училище;
 • обосновка за необходимостта от осъществяване на дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците със СОП, с хронични заболявания, в риск, с изявени дарби;
 • броя на учителите и непедагогическия персонал (вкл. екипите за личностно развитие), ангажиран с тяхното обучение;
 • обосновка за необходимостта от назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал;
 • обосновка за необходимостта от закупуване на оборудване/обзавеждане за допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици;
 • обосновка за необходимостта от обучение на предложения брой специалисти, като се посочат основните предизвикателства пред учениците, областите, в които педагогическите специалисти/непедагогически персонал имат нужда да развиват уменията си, вкл. за работа с инструментариума за определяне на учениците в риск от отпадане, като инвестициите се обвържат с конкретни показатели за подобрение на резултатите, мотивацията и постиженията на учениците.
 • анализ на образователните резултати на включените ученици и план за подобряването им на годишна база в рамките на изпълнение на проекта, както и 1 година след приключване на операцията.

Регионалните управления на образованието (РУО) ще извършат оценка на получените документи от училищата и класирането им на областно ниво.

Втората операция „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, е  с бюджет 70 млн. лв. и цели да подпомогне адаптирането на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и да подкрепи развитието на уменията за професиите на настоящето и бъдещето. Предвижда се  инвестиране в повишаване на уменията и компетентностите на педагогическите специалисти по професионална подготовка и на учениците в системата на професионалното образование и обучение в партньорство с бизнеса.

Конкретен бенефициент по операцията ще е отново Министерството на образованието и науката, което ще осъществи подбор на училищата, които желаят да бъдат включени в изпълнението на дейностите.  Процесът на подбор на училищата, следва да вземе предвид:

 • броя на учителите и преподавателите по професионална подготовка, които ще преминат през обучения в дейностите по операцията;
 • броя на учениците, изложени на риск от отпадане, които да бъдат включени в гъвкави пътеки за ангажиране и повторно включване в обучение;
 • броя на учениците, които ще се включат в допълнителни занимания за подобряване на трансверсалните и ключовите компетентности по професионална подготовка;
 • броя на учениците, които ще се включат в допълнителни практики в реална работна среда или в учебно предприятие;
 • броя на наблюдаващите учители от съответното училище за практиките в реална работна среда;
 • списък на работодателите със заявен интерес или сключено споразумение с училището и броят на наставниците от работодателите;
 • броя учебни предприятия, които училището планира да създаде;
 •  броя на потенциалните представители на бизнеса и науката, които ще бъдат привлечени в дейностите по професионална подготовка на учениците;

И по тази операция РУО ще извършат оценка на получените документи от училищата и класирането им на областно ниво.

Програма „Образование“ 2021-2027 (ПО) е изпратена официално на 24 юни 2022 г. за одобрение от Европейската комисия http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1057.

Предвижда се по нея да бъдат инвестирани близо 1.9 млрд. лв. европейско финансиране от Европейския социален фонд (ЕСФ+) и държавния бюджет в подкрепа на модернизацията и дигитализацията на образованието, свързването му с пазара на труда и приобщаването на деца от уязвими групи към училище.