×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Проект на индикативна годишна програма по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Проект на индикативна годишна програма по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

05.10.2022
Проект на индикативна годишна програма по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Публикуван е проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП)  за 2023 г. по  Програма  „Околна среда“  2021-2027 г. (ПОС):  https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/10933.

В проекта на ИГРП са включени 9 процедури с бенефициенти-общини за обявяване през следващата година:

 

Приоритет 1 „Води“:  Процедура „Втора фаза на ВиК проекти, чието изпълнение е започнало през периода 2014-2020 г.“: директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП):

Бюджет: 415. 45 млн. лв.; Допустими кандидати: ВиК Бургас; ВиК Перник; ВиК Пловдив; ВиК Варна; ВиК Стара Загора; Столична община.

Примерни допустими дейности:  

 • Изграждане/ реконструкция на съоръжения за пречистване на отпадъчни води, вкл. на съоръжения за третиране на утайки;
 • Изграждане/ реконструкция или подмяна на канализационни мрежи и съоръжения към или от ПСОВ;
 • Изграждане/ рехабилитация/реконструкция на съоръжения за пречистване на питейни води, или ако е икономически по-ефективно – изграждане на нови водовземни съоръжения;
 • Изграждане/ рехабилитация/реконструкция на водоснабдителни мрежи и съоръжения за питейни води с цел повишаване ефективността на ползване на водите и намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива (ЕС) 2020/2184;
 • Изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти (напр. ПСОВ, ПСПВ, резервоари и помпени станции);
 • Доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходима за функциониране на изградената инфраструктура и др.

Дата на обявяване на процедурата:  2-ро тримесечие на 2023 г. с краен срок за подаване на проекти 3-то тримесечие на 2023 г.

Приоритет 2 „Отпадъци“:

1.Процедура „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“: директно предоставяне на БФП:

Бюджет: 337 433 268 лв. Максимален размер на проект:  до 807.64 лв. на тон разделно събрани и рециклирани биоразградими битови отпадъци по данни от актуална морфология за състава на битовите отпадъци за съответната община / РСУО.

Допустими кандидати: общини от Регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО) по Приложение №8 от Националния план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г.

Примерни допустими дейности:

 • Изграждане, разширяване и/или надграждане на системите за разделно събиране на битовите биоразградими отпадъци – градински и хранителни отпадъци, хартия, картон и дървесни отпадъци, с фокус върху биоотпадъците (градински и хранителни);
 • Закупуване на съоръжения и техника за транспортиране на разделно събраните битови биоразградими отпадъци;
 • Изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани биоразградими битови отпадъци, подходящи за компостиране;
 • Мерки за повишаване на осведомеността и поведението за устойчиво управление на отпадъците в региона и др.

Дата на обявяване на процедурата: 1-во тримесечие на 2023 г. с краен срок за кандидатстване 3-то тримесечие на 2023 г.

2.Процедура „Рекултивация на депа / клетки на депа за битови отпадъци“: директно предоставяне на БФП:

Бюджет:  87 667 205 лв. Максимален размер на проект: до 84.16 лв./кв. м площ на регионално депо /клетка на регионално депо.

Допустими кандидати: Общини със запълнени към 2023 г. регионални депа/клетки от регионални депа за битови отпадъци, отговарящи на нормативните изисквания.

Примерни допустими дейности: Изпълнение на техническа рекултивация на депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци и др.

Дата на обявяване на процедурата: 1-во тримесечие на 2023 г. с краен срок за кандидатстване: до 3 месеца от датата на публикуване на обявата.

Приоритет 3 „Биологично разнообразие“:

1.Процедура „Изпълнение на м. 54, 55 и 56 от НРПД“: конкурентен подбор:

Бюджет: 4 709 638 лв. Допустими кандидати: структури на/към МОСВ; общини; областни управи;  НПО; научни институти; Природонаучни музеи (към БАН и към Министерство на културата);Висши учебни заведения.

Примерни допустими дейности: Изграждане и поддържане на съоръжения за обществен достъп; поставяне на информационни табели, табла за „внимание“ и др.

Дата на обявяване на процедурата: 2-ро тримесечие на 2023 г. с краен срок за кандидатстване: до 3 месеца от датата на публикуване на обявата.

2.Процедура „Изпълнение на м. 28 и 61 от НРПД“: конкурентен подбор:

Бюджет:  1 611 604 лв. Допустими кандидати: Структури на /към МОСВ; Общини;  Областни управи; НПО; Научни институти; Природонаучни музеи (към БАН и към Министерство на културата); Висши учебни заведения.    

Примерни допустими дейности:

 • Поставяне на информационни табели;
 • Поставяне на прегради (за територията на националните паркове се поставят електропастири) и др.

Дата на обявяване на процедурата: 22-ро тримесечие на 2023 г. с краен срок за кандидатстване: до 3 месеца от датата на публикуване на обявата.

 

Приоритет 5 “Въздух”:

1.Процедура „За по-чист въздух!“: директно предоставяне на БФП:

Бюджет: 484 177 450 лв. Допустими кандидати: Общини с нарушение на пределно допустимите стойности на ФПЧ в периода 2017-2021 г. и действащи ОПКАВ:  Асеновград,  Бургас,  Велико Търново, Видин, Враца, Горна Оряховица, Димитровград, Кърджали, Ловеч, Монтана, Несебър, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Хасково, Шумен.

 

Примерни допустими дейности:

 • Подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи;
 • Демонтаж и предаване на демонтираните стари отоплителни устройства за последващо третиране;
 • Информационни кампании на местно ниво и др.

Дата на обявяване на процедурата:  1-во тримесечие на 2023 г. с краен срок за кандидатстване:  до 6 месеца от датата на публикуване на обявата.

2.Процедура „За по-чист въздух! (2)“: директно предоставяне на БФП:     

Бюджет: 126 700 325 лв. Допустими кандидати: Общини с нарушение на пределно допустимите стойности на ФПЧ в периода 2017-2021 г. и действаща ОПКАВ:  Благоевград,  Перник и  Столична.

Примерни допустими дейности:

 • Подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи;
 • Демонтаж и предаване на демонтираните стари отоплителни устройства за последващо третиране;
 • Информационни кампании на местно ниво и др.

Дата на обявяване на процедурата:  1-во тримесечие на 2023 г. с краен срок за кандидатстване:  до 6 месеца от датата на публикуване на обявата.

3.Процедура „Зелена инфраструктура в градска среда“:  директно предоставяне на БФП:

Бюджет: 28 828 828 лв. Допустими кандидати: Общини с нарушение на пределно допустимите стойности на ФПЧ в периода 2017-2021 г. и действаща ОПКАВ:  Видин;  Плевен; Русе; Велико Търново; Бургас; Пловдив.

Примерни допустими дейности:

 • Създаване/ разширяване/ обновяване на зелени зони в общините с нарушено качество на атмосферния въздух чрез инвестиции в растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето на ФПЧ и пречистването на въздуха по естествен път. напр.: озеленяване на „кални петна“ в жилищни райони;
 • Разширяване на зелени площи на градски паркове/градини;
 • Озеленяване на улични пространства;
 • Озеленяване на дворове на детски градини и училища;
 • Изграждане на поливни системи и др.

 

Дата на обявяване на процедурата:  3-то  тримесечие на 2023 г. с краен срок за кандидатстване:  до 6 месеца от датата на публикуване на обявата.

 1. Процедура „Зелена инфраструктура в градска среда (2)“: директно предоставяне на БФП:

Бюджет: 15 979 237 лв.

Допустими кандидати: общини с нарушение на пределно допустимите стойности на ФПЧ в периода 2017-2021 г. и действаща ОПКАВ:  Благоевград, Столична.

Примерни допустими дейности:

 • Създаване/ разширяване/ обновяване на зелени зони в общините с нарушено качество на атмосферния въздух чрез инвестиции в растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето на ФПЧ и пречистването на въздуха по естествен път. напр.: озеленяване на „кални петна“ в жилищни райони;
 • Разширяване на зелени площи на градски паркове/градини;
 • Озеленяване на улични пространства;
 • Озеленяване на дворове на детски градини и училища;
 • Изграждане на поливни системи и др.

 

Дата на обявяване на процедурата:  3-то  тримесечие на 2023 г. с краен срок за кандидатстване:  до 6 месеца от датата на публикуване на обявата.

 

На електронна поща: namrb@namrb.org до 14-ти октомври  очакваме от общините коментари и бележки по заложените в ИГРП процедури.