×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Предстоящи заседания на КН на ОПРР и ПОС

Предстоящи заседания на КН на ОПРР и ПОС

21.11.2022
Предстоящи заседания на КН на ОПРР и ПОС

На 30-ти ноември, в град Стара Загора ще заседава Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  

На заседанието ще бъде представена информация за актуалното състояние на Програмата и Указанията за индексация на договорите за безвъзмездна финансова помощ по нея. Членовете на Комитета ще дискутират и изменение на ОПРР, включващо прехвърляния на средства между приоритетните и оси, за обезпечаването на ресурс за индексацията на проектите в изпълнение в резултат на инфлацията. Подготовката на бъдещата Програма за програмен период 2021-2027, също ще се разгледа.

След заседанието е предвидено и посещение на реализирани по ОПРР обекти, като пешеходната зона на гр. Стара Загора, СУ „Иван Вазов“,  Зоопарка и парк „Аязмо“.


Първото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Околна среда 2021-2027“  (ПОС), ще се състои на 2-ри декември в София. Членовете на Комитета ще разгледат актуалното състияние на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.  и ще обсъдят изпълнението на ВиК проектите в обхвата й. Ще се дискутира и изменение на програмния документ.

По отношение на Програмата за периода 2021-2027, се предвижда Комитетът да одобри критерии за оценка на проектни предложения по две процедури чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 21 общини с нарушено качество на атмосферния въздух. Целта на процедурите, е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ), чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на териториите на общините. Общият размер на подкрепата е над 611 млн. лв., като за всяка община е формиран нарочен бюджет. 

Допустими за подкрепа, ще са дейности по: комуникационни кампании на местно ниво за популяризиране възможностите за подмяна на топлоуредите на дърва и въглища с екологични алтернативи; набиране на заявления за подмяна на топлоуреди; демонтаж и предоставяне за рециклиране на високоемисионни печки и котли, работещи с твърдо гориво; доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на екологосъобразните уреди/ системи за отопление; доставка и монтаж на фотоволтаични системи за собствено потребление и др.

За съгласуване ще бъде представен и проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г.