×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Предстояща покана по Програмата на ЕС за градовете

Предстояща покана по Програмата на ЕС за градовете

14.07.2022
Предстояща покана по Програмата на ЕС за градовете

По Програмата на ЕС за градовете https://www.urban-agenda.eu/ , между 20 юли и 16 септември, предстои отварянето на покана по две нови тематични партньорства - „Зелени градове“ и „Устойчив туризъм“.  

Партньорството по устойчивия туризъм ще адресира теми, като: екологично въздействие на туристическата индустрия върху градовете, принос на туризма към градското социално-икономическо развитие, свръхтуризъм.

Партньорите за зелените градове ще работят по области свързани със: типовете зелена и синя инфраструктура, включително интегрирането им в други инфраструктури и ползите от това в градския контекст.

Основната цел на Програмата на ЕС за градовете е да идентифицира и да се справи с градските предизвикателства, чрез обединяване на държавите-членки, градовете, Европейската комисия и други заинтересовани страни, в рамките на диалог и намиране на решения по политически инициативи, които засягат градските райони. Разработват се и планове за действие с цел:

 • приемане на по-добри закони;
 • подобряване на програмите за финансиране;
 • обмен на знания (данни, проучвания, добри практики).

Допустими кандидати по поканите, ще са:

 • Държави-членки - чрез съответните министерства/агенции на национално ниво;
 • Държави-партньори;
 • Региони и агенции за регионално развитие;
 • Градски власти;
 • Европейски, национални и регионални асоциации на местни и регионални власти;
 • Други заинтересовани страни (икономически и социални партньори, агенции институции за висше образование и научни изследвания, представители на частния сектор).

Критериите, на които трябва да отговарят кандидатите - партньорства, ще са:

 • поне пет града и от 15 до 20 партньора;
 • поне един „малък град“ и един „среден град“;
 • вземане под внимание на националното и местното ниво;
 • наличие на разнообразие от туристически региони;
 • координатори: максимум двама, един от градска администрация.

Програмата включва следните тематични области:

 1. Градска бедност;
 2. Включване на мигранти и бежанци;
 3. Жилищна политика;
 4. Качество на въздуха;
 5. Градска мобилност;
 6. Дигитален преход;
 7. Кръгова икономика;
 8. Работни места и умения в местната икономика;
 9. Устойчиво използване на земята;
 10. Обществени поръчки;
 11. Енергиен преход;
 12. Адаптиране към климата;
 13. Култура/Културно наследство;
 14. Сигурност в публичните пространства.

Всяко партньорство има за задача да изготви план за действие, който съдържа действия (и евентуално препоръки), които целят справяне с проблеми, които възпрепятстват градското развитие в конкретната тематична област, и които са предназначени да бъдат изпълнени след това. Действията са насочени към един (или повече) конкретен/и стълб/ове на Програмата за по-добро регулиране, по-добро знание и/или по-добро финансиране и са адресирани на местно ниво, национално ниво и/или ниво на ЕС. Що се отнася до вида на действията, те могат да включват разработването на (нови) данни и показатели, документи с насоки и наръчници, пътни карти/стратегии, нова управленска структура, оценки на въздействието, препоръки за политики, набори от инструменти и т.н.

Към момента са сформирани 14 партньорства по отделните тематични области, които включват 25 държави-членки, 82 града, 12 региона, 15 генерални дирекции на Европейската комисия и 44 институции, асоциации на местни власти и мрежи, организации и частни компании. Общо партньорите са 326, като всичките 14 партньорства са финализирали своите (първоначални) планове за действие, включващи общо 139 действия.

През ноември 2021 г. е взето решение са формирането на още 4-ри партньорства- Зелени градове, Устойчив туризъм, Изхранване и Градове на равенството.