Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Повторно обществено обсъждане на Единните указания за кандидатстване с концепции за ИТИ

Повторно обществено обсъждане на Единните указания за кандидатстване с концепции за ИТИ

26.05.2023
Повторно обществено обсъждане на Единните указания за кандидатстване с концепции за ИТИ

На Проект за обществено обсъждане на Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ | МРРБ (mrrb.bg) е публикуван за повторно обществено обсъждане проект на документи за кандидатстване по процедура BG16FFPR003-2.001 „Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции“, финансирани от Програмите „Развитие на регионите“ (водеща, ПРР), „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Образование“, „Околна среда“ и „Развитие на човешките ресурси“  за периода 2021-2027.

Подходът ИТИ ще се изпълнява на територията на цялата страна, в две фази:

 • Набиране, подбор и одобрение на концепции за ИТИ, формиращи Обща програмна концепция за приноса на фондовете от ЕС към ИТСР по реда на ЗРР;
 • Набиране, оценка и изпълнение на проектни предложения, включени в одобрените концепции за ИТИ по реда на Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ).

На територията на селските общини по ПРР, ще бъдат финансирани само мерки, за:

 • здравна инфраструктура;
 • енергийна ефективност и устойчиво обновяване на жилищни сгради;
 • развитие на индустриални зони/паркове;
 • туризъм;
 • устойчива мобилност;
 • пътища от републиканската пътна мрежа извън TEN-T мрежата при доказан ефект върху територията на региона като цяло.

Кандидати/ партньори на територията на областите Перник, Кюстендил и Стара Загора, както и на общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа, следва да попълнят декларация предвиждаща даването на съгласие, подадената концепция да бъде разгледана от УО на ПРР за съответствие с допустимите дейности по Фонда за справедлив преход.

Концепцията за ИТИ е една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/ инвестиции, които в комбинация помежду си или с други осъществени или предстоящи инвестиции на дадена територия с общи характеристики и /или потенциали за развитие, служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на съответния регион за планиране. Три типа концепции за ИТИ ще са допустими за кандидатстване- комбинирани такива и некомбинирани, както и некомбинирани, които включват дейности само по Програма „Околна среда“.

Общият финансов ресурс за изпълнението на ИТИ е над 3.9 млрд. лв., като същият е разпределен, както по финансиращи програми, така и по региони за планиране. Няма минимален и максимален праг на бюджет на концепция за ИТИ.

С предимство ще се ползват концепции за ИТИ, в чиято подготовка и изпълнение участват партньори от различни сектори – публичен, неправителствен, частен сектор. За целите на кандидатстването се избира един водещ партньор, който представлява партньорството пред съответния РСР, осъществява координацията между партньорите, улеснява комуникацията между тях и отговаря за цялостната подготовка и подаване на концепцията.

Всички дейности, предвидени за финансиране със средства от Европейските фондове в подаваните концепции за ИТИ задължително трябва да са в съответствие с ИТСР на регионите от ниво 2 (подход отдолу-нагоре).

Дейностите, предвидени за финансиране по ПРР в секторите пътна инфраструктура, образователна инфраструктура, здравеопазване, социална политика и култура, следва да съответстват на картите на нуждите в сектора, изготвени от органите, отговорни за съответните политики, и отразени в ИТСР (подход отгоре-надолу). Съответствие с картите няма да се изисква за общински пътища и за нова образователна инфраструктура.

Допустими дейности по Програмата за развитие на регионите, ще са: инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност; енергийна ефективност и устойчиво обновяване на многофамилни и еднофамилни жилищни и обществени сгради, вкл. студентски и ученически общежития; устойчива мобилност, вкл. градска мобилност; пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност; зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства; образователна инфраструктура (включително училищни автобуси) за предучилищно, училищно и висше образование, включително детски ясли и градини; здравна и социална инфраструктура и оборудване за предоставяне на здравни, интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността; жилищно настаняване; култура, спорт и туризъм. Планираната продължителност на предвидените за изпълнение проекти, не следва да надвишава 36 месеца.

Програмата за околна среда ще подкрепя мерки за превенция и управление на риска от наводнения и мерки за справяне с неблагоприятните геодинамични процеси и зелени мерки в градската среда, вкл. изграждането на „зелени пояси/ зони“ на територията на общини с нарушено качество на атмосферния въздух.

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ ще финансира инвестиции, насочени към растеж и конкурентоспособност на МСП, установени на територията на индустриални паркове или във функционална близост около тях и ще осигурява подкрепа за предприятията в индустриалните паркове за насърчаване на развитието на чистите технологии, кръгови и нисковъглеродни индустрии.

Интервенции във вече изградени иновационни клъстери ще финансира Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация”.

По Програмите за образование и човешки ресурси, ще се подкрепят множество дейности насочени към ограмотяване на възрастни, десегрегация на училищата, допълнителна професионална подготовка за ученици, активни мерки за достъп до пазара на труда, предприемачество на уязвими групи, развитие на социалната икономика и насърчаване на заетостта в социални предприятия, активен живот на възрастните хора в пенсионна възраст и остаряване в добро здраве, интеграция на маргинализираните общности и др.

По всяка една от програмите в проекта на Указанията са посочени и други специфични изисквания, като: допустими разходи и бенефициенти, индикатори, срокове за реализация на инвестициите, минимален и максимален праг на проект.

Крайният срок за кандидатстване с концепции за ИТИ е определен до 17:30 ч. на 01.08.2023 г.

За формиране на общо становище по проекта на Единните указания, ще очакваме от общините коментари и бележки до 2-ри юни, на електронна поща: namrb@namrb.org

По-важните промени в проекта на Указанията, спрямо предходния им вариант, са:

 • Общият финансов ресурс на поканата е завишен с почти 1 млрд. лв.. Значително е завишен ресурсът по ПРР, по Приоритет 1 – от 253 млн. лв. на 316 млн. лв., и по Приоритет 2 - от 1.3 млрд. лв. на 2.5 млрд. лв., а по ПОС е намален от 404  млн. лв., на 200 млн. лв.;
 • Добавен е нов тип сред допустимите концепции за ИТИ – некомбинирани, които включват дейности само по Програма „Околна среда“;
 • По ПРР, към допустимите  бенефициенти и партньори са допълнени и лечебни заведения, държавна или общинска собственост, само в партньорство съответно с Министерството на здравеопазването или общините; Културни институти; и Други организации от публичния сектор;
 • По ПОС вече не се предвижда финансиране на мерки по приоритети „Отпадъци“ и „Биологично разнообразие“;
 • По Програмите „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ е допълнена информация за продължителността на проектите обект на тяхна подкрепа;
 • По Програмата за образование, общият й принос към ИТИ е разпределен на 3 процедури за набиране на проекти, допълнена е и информация за продължителността на дейностите и за минимален и максимален праг на отделните проекти.