Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Подадени са 35 проекта за водоснабдителни системи по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Подадени са 35 проекта за водоснабдителни системи по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

20.01.2023
Подадени са 35 проекта за водоснабдителни системи по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

ДФ "Земеделие" информира, че са подадени 35 проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.021 - Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 еквивалентни жители в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Приемът по процедурата приключи на 23 декември 2022 г. в „ИСУН 2020“. Подадени са 36 проекта, от които 1 е дублиран, който се счита за оттеглен.

Определеният бюджет по процедурата е в размер на 97 790 000 лева. Заявената безвъзмездната финансова помощ на всички 35 подадени проектни предложения е в размер на 91 223 876,58 лв. Общата сума на безвъзмездна финансова помощ е по-малка от размера на определения за същия период на прием бюджет. Това означава, че е наличен бюджет за всички подадени проектни предложения по процедурата и не е необходимо извършване на предварителна оценка.

Подадените проекти подлежат на последваща оценка за административно съответствие и допустимост и на техническа и финансова оценка.