×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Очакваме коментари и бележки по процедурата за грижа в дома 2021-2027

Очакваме коментари и бележки по процедурата за грижа в дома 2021-2027

19.09.2022
Очакваме коментари и бележки по процедурата за грижа в дома 2021-2027

С подкрепата на Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027, предстои обявяването за кандидатстване на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома”.

Целта на процедурата, която е продължение на настоящата патронажна грижа, е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. 

Допустими кандидати и партньори по процедурата, са общините. В рамките на процедурата общините могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство с друга община.

Допустими за финансиране и задължителни за включването във всеки проект, са следните дейности:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
  2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/ до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);
  3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост;
  4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Заложено е изискване, всяка община да възлага изпълнението на дейностите единствено на общинско предприятие, създадено по реда на чл. 52 от ЗОС, на второстепенен разпоредител с бюджет или на звено/ дирекция в самата общинска администрация. Не е допустимо възлагането на изпълнението на бъдещата услуга на външен за общината доставчик/ изпълнител.

Предвижда се предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги да бъде за период от 12 месеца.

Общият бюджет на процедурата е 100 млн. лв., като на ниво индивидуален проект максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ, се формира въз основа на:

  • общ брой потребители (или сума от броя на потребителите на общината-кандидат и на съответните общини-партньори), предварително идентифицирани в таблица „Разпределение на потребителите по общини“;
  • компенсацията за услугата в размер на 5 041 лв. за 12 месеца;
  • непреки разходи.

Дейностите по проектите следва да приключат до 31.12.2025 г.. Кандидатстването ще се осъществява изцяло по електронен път, като за краен срок за кандидатстване е посочен 31 януари 2023 г.

За формиране на общо становище, до 23-ти септември на електронна поща: namrb@namrb.org  ще очакваме от общините предложения и коментари по проекта на документите за кандидатстване.