×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Осигурени са допълнителни средства за предстоящия прием на общински проекти по подмярка 7.2.

Осигурени са допълнителни средства за предстоящия прием на общински проекти по подмярка 7.2.

30.06.2022
Осигурени са допълнителни средства за предстоящия прием на общински проекти по подмярка 7.2.

На заседанието си от 29-ти юли, Министерският съвет прие решение, съгласно което Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) може да открие процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със средства до 163 203 274 лв. над финансовия ресурс по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“- https://www.gov.bg/bg/prestsentar/zasedaniya-na-ms/dneven-red-na-zasedanie-na-ministerskiya-savet-na-29-06-2022-g  

Наличният бюджет към момента от 130 166 726 лева е крайно недостатъчен, както с оглед на големия брой общини попадащи в дефиницията за „селска община“ (215 броя), така и с оглед на спецификата и размера на инфраструктурните проекти, които са допустими за подпомагане по ПРСР 2014 - 2020 г.

С приемането на решението, се очаква да се одобрят значителен брой проекти по подмярка 7.2, в рамките на адекватни за предвидените дейности финансови размери, с което да се постигнат в по-голяма степен количествените цели по подмярката и финансова рамка по ПРСР 2014 – 2020 г.

Поканите за набиране на проекти към общините са планирани за обявяване през настоящия месец. Повече информация за тях на интернет-страницата на НСОРБ, на: https://www.namrb.org/bg/aktualno/kn-na-prsr-s-diskusiya-za-predstoyashtiya-priem-na-obshtinski-proekti-po-podmyarka-72