×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Одобрен е проектът на Програмата за сътрудничество с Турция

Одобрен е проектът на Програмата за сътрудничество с Турция

07.07.2022
Одобрен е проектът на Програмата за сътрудничество с Турция

На 6 юли 2022г. Министерски съвет одобри проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-A ИПП България - Турция 2021-2027.

Бъдещата програма е с индикативен бюджет от над 34.4 млн. евро, като дейностите, обект на подкрепа, са в три основни приоритета - за по-щадящ околната среда, интегриран и по-сигурен трансграничен регион. Бенефициенти по програмата са микро, малки и средни предприятия, неправителствени организации, общини и регионални структури на централната администрация, академични, научни и социални институции.

Както и в предишния период, новата програма ще се прилага в областите Бургас, Ямбол и Хасково и в турските провинции Одрин и Къркларели.

В рамките на Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ ще се подкрепят мерки насочени към микро, малки и средни предприятия, като:  инвестиции за намаляване на емисиите на парникови газове и потреблението на енергия; инвестиции за енергийна ефективност на сграден фонд; инвестиции за прилагане на цифрови решения за събиране и анализиране на данни за емисиите на парникови газове и потреблението на енергия; инвестиции за внедряване на енергийни системи за информация и управление в реално време и приложения за крайното потребление на енергия; провеждане на одити на енергийна ефективност; съвместно разработване на нови и осигуряване на достъп до съществуващи технологични решения за енергийна ефективност и намаляване на емисиите от парникови газове; подобряване на обмена на ноу-хау, добри практики и информация между съответни местни предприятия от двете страни на границата, в областта на енергийната ефективност и намаляването на емисиите на парникови газове; разработване на по-дълготрайни и подходящи за повторна употреба, поправка и рециклиране продукти; разработване на кръгови бизнес модели, решения и продукти на биологична основа; разработване на регионални практики за сертифициране, които възнаграждават регионални продукти въз основа на техните различни показатели за устойчивост, влияние върху околната среда и потенциал за кръгово потребление и др.;

Приоритет 2 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“, ще се реализира на базата на Интегрирана териториална стратегия. В рамките му ще се подкрепят дейности за: насърчаване на предприемачеството, цифровизацията, участие в регионални вериги за създаване на стойност и интернационализация, прилагане на нови бизнес и технологични иновационни модели, модернизиране на производствените и информационните стратегии; повишаване на квалификацията и изграждане на нови знания и умения на местните служители и незаетите с работа, учене или обучение лица; разработване на нови или подобряване на съществуващите условия за дистанционна работа; разработване на нови интегрирани регионални туристически продукти, където е приложимо, с нулев отпечатък върху околната среда, с цел преодоляване на сезонния характер на сектора, увеличаване на броя на посетителите и нощувките, подобряване на достъпа и качеството на туристическата инфраструктура, чрез укрепване на връзките между природни и културни обекти, включително чрез подобряване на велосипедната мрежа; надграждане на практиките за маркетинг и брандиране; насърчаване на съвместни действия за развитие на екосистемни практики и услуги при управлението на природни активи с туристически потенциал; подкрепа за действия, насочени към широко прилагане на ориентирани към потребителите подходи при предоставянето на услуги от общ интерес; осъществяване на съвместни действия за намаляване на замърсяването и въглеродния отпечатък и осигуряване на чист въздух, вода и храна, както и за адаптиране към изменението на климата и за предотвратяване и смекчаване на последствията от естествени и причинени от човека бедствия.

Приоритет 3 „По-сигурен трансграничен регион“ще допринася за укрепването на капацитета на правоприлагащите институции от двете страни на границата за справяне с незаконната миграция.

Предстои програмата да бъде изпратена за одобрение от Европейската комисия.

В подкрепа на общините, екипът на НСОРБ изготви резюме на проекта на Програмата, публикувано на  https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-za-teritorialno-satrudnitchestvo/programa-za-transgranitchno-satrudnitchestvo-interreg-ipp-balgariya-turtsiya