Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Общините могат да изпращат становища по проектите на Условия за кандидатстване по 4 предстоящи процедури по подмярка 7.2. на ПРСР - Приключило!

Общините могат да изпращат становища по проектите на Условия за кандидатстване по 4 предстоящи процедури по подмярка 7.2. на ПРСР - Приключило!

18.07.2022
 Общините могат да изпращат становища по проектите на Условия за кандидатстване по 4 предстоящи процедури по подмярка 7.2. на ПРСР - Приключило!

На интернет-страницата на Министерството на земеделието, на https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/ са публикувани проекти на Условия за кандидатстване по 4 предстоящи процедури по подмярка 7.2. на ПРСР, по които общините от селските райони са допустими кандидати. Процедурите ще са на конкурентен подбор, като всяка община ще може да подаде само по 1 проект по процедура. Кандидатстването ще е чрез ИСУН 2020, с „технически проект” или „работен проект”, включително влязло в сила разрешение за строеж, като за краен срок за депозирането на проектите е посочен м. ноември 2022 г. Дейностите по проектите по всички процедури ще следва да приключат до 15 септември 2025 г. Процедурите, са както следва:

  1. Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“: общ бюджет- 97.79 млн. лв. (50 млн. евро). Максимален размер на проект: 1.5 млн. евро. Ако общината няма подадени проекти по процедури: Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ и Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“, ще може да подаде и проект по процедура Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“. Допустими дейности: строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях. Подпомагат се проекти за пътища включени в РМС № 236 от 2007 г., ако под терена, в който ще се изпълнят дейностите, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от 7 години, считано от датата на сключване на административния договор;
  2. Вода „Изграждане, реконструкция и/или строителство, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 200 е.ж. в селските райони“: общ бюджет- 97.79 млн. лв. (50 млн. евро). Максимален размер на проект: 1.5 млн. евро. Ако общината няма подадени проекти по процедури: Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ и Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, ще може да подаде и проект по процедура Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“. Допустими дейности: изграждане, реконструкция и/ или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони, които са обслужвани от консолидирани ВиК оператори;
  3. Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“: общ бюджет- 68.453 млн. лв. (35 млн. евро). Максимален размер на проект: 1 млн. евро. Ако общината няма подадени проекти по процедури: Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ и Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“, ще може да подаде и проект по процедура Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“. Допустими дейности: строителство, реконструкция и/ или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;
  4. Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“: общ бюджет- 29.453 млн. лв. (15 млн. евро). Максимален размер на проект: 0.5 млн. евро. Общината може да подаде и 1 проект по процедурите по т.1, 2 и 3. Допустими дейности: реконструкция, ремонт, оборудване и/ или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, включително образователна инфраструктура (детски градини, училища и професионални гимназии), с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.

Всички проекти следва да се изпълняват върху имоти общинска собственост,  съответстващи на приоритетите на общинския план за развитие, удостоверено с решение на Общинския съвет. При кандидатстването се представят и най-малко три съпоставими независими оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно Закона за обществените поръчки.

 

За формиране на общо становище по проектите на Условията за кандидатстване, до 20 юли, на електронна поща namrb@namrb.org ще очакваме  предложения и коментари от общините. При предоставянето на същите, молим да посочвате наименованието на процедурата и раздела от проекта на Условията, към които коментарите се отнасят.