Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Обществено обсъждане на ИГРП на ПМДРА за 2023 г.

Обществено обсъждане на ИГРП на ПМДРА за 2023 г.

11.04.2023
Обществено обсъждане на ИГРП на ПМДРА за 2023 г.

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 ( ПМДРА) за 2023 г.: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/12285

В проекта на ИГРП са включени 10 процедури с общ бюджет от над 105.2 млн. лв.

Процедурите, касаещи общините/МИГ, са три по Приоритет 3 „Създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика и стимулиране на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури, в крайбрежните и вътрешните райони“:

Процедура „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“: подбор на проекти:

Допустими бенефициенти:

 • местно партньорство, което не е прилагало подхода ВОМР в периода 2007 - 2013 г. и 2014-2020 г;
 • МИРГ, прилагала подхода ВОМР  в периода 2007 - 2013 г. и 2014-2020 г. на територията или на част от територия, за която се кандидатства.

Допустими дейности:

 • учредяване на местно партньорство, когато такова не е вече учредено;
 • популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на разработване на стратегия за ВОМР;
 • обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
 • проучвания и анализи на територията;
 • подготовка/разработване на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
 • координация на изпълнението на подготвителните дейности;
 •  изготвяне на стратегия

Индикативен бюджет: 694 309 лв., макс. размер на БФП до 25 хил. лв.

Дата на обявяване: 2-ро тримесечие на 2023 г. и краен срок за кандидатстване 60 дни от датата на обявяване на процедурата.

Процедура „Изпълнение на стратегии за Водено от общностите местно развитие“: подбор на проекти:

Допустим бенефициент: одобрен МИГ по ЕФМДРА, съставен от представители на публичния, неправителствения и частния местен икономически интерес.

Допустими дейности:

 • постигане целите на Зеления преход;
 • възстановяване и постигане на устойчивост на територията;
 • постигане на целите на Цифровия преход;
 • дребномащабния риболов;
 • подготовка и изпълнение на проекти за сътрудничество, подбрани в рамките на стратегията.

Индикативен бюджет: 35 079 592,02 лв., макс. размер на БФП до 4 млн. лв.

Дата на обявяване: 3-то тримесечие на 2023 г. и краен срок за кандидатстване 60 дни от датата на обявяване на процедурата.

Процедура „Обезпечаване на дейности за функционирането на МИГ по ЕФМДРА и популяризиране на територията“: подбор на проекти:

Допустими бенефициенти са одобрени МИГ по ЕФМДРА с одобрена стратегия.

Допустими дейности за:

 • проучвания и анализи за територията на МИГ по ЕФМДРА;
 •  информационни и рекламни материали, свързани с популяризиране дейността на МИГ по ЕФМДРА;
 • мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР; обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери, оценители, кандидати, бенефициенти и др.

Бюджет: 11 693 197,34 лв., макс. размер на БФП до 25% от общия размер на публичния принос по стратегията.

Дата на обявяване: 3-то тримесечие на 2023 г. и краен срок за кандидатстване 60 дни от датата на обявяване на процедурата.

Становища по проекта на ИГРП се депозират на електронна поща: pmdra_2021-2027@mzh.government.bg до 2 май 2023 г.