Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Обнародвана е Наредбата с правилата за плащания по програмите за периода 2021-2027

Обнародвана е Наредбата с правилата за плащания по програмите за периода 2021-2027

23.01.2023
Обнародвана е Наредбата с правилата за плащания по програмите за периода 2021-2027

В Държавен вестник (брой 2/06.01.2023 г.), е обнародвана Наредба № Н-5 от 29 декември 2022 г. за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите.

Наредбата се прилага за програмите 2021-2027, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Фонда за справедлив преход (ФСП) и Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз (ЕС), както и за  двустранните Програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС (със Сърбия, Турция и Северна Македония).

По-важните разпоредби на Наредбата, касаещи общините, са както следва:

 • Членовете на звеното/ екипа за управление на проекта от страна на бенефициента, подписват Декларация за липса на конфликт на интереси;

Плащанията по програмите, финансирани от ЕФРР, ЕСФ+, ФСП и КФ:

 • Изплащането на финансова подкрепа от Управляващия орган (УО) към бенефициентите по програмите, се извършва въз основа на административен договор или заповед за предоставяне на финансова подкрепа, или въз основа на финансово споразумение при финансови инструменти;
 • Към бенефициентите се извършват авансови, междинни и окончателни плащания (в т.ч. и в евро);
 • Авансовите плащания се извършват след подписването на договора или заповедта за предоставяне на финансова подкрепа и в съответствие с условията определени в тях, като:
 • За инфраструктурни проекти на стойност над 10 млн. лв. и с повече от 50% предвидени за строително-монтажни работи – в размер до 10 % от стойността на финансовата подкрепа;
 • За публични бенефициенти, които изпълняват проекти по програми „Развитие на регионите“, „Транспортна свързаност“ и „Околна среда“ и не попадат в горния обхват– в размер до 35 % от стойността на финансовата подкрепа;
 • За финансова подкрепа, представляваща държавна или минимална помощ – в размер до 40 % от стойността на финансовата подкрепа;
 • За всички останали случаи – в размер до 20 % от стойността на финансовата подкрепа;
 • Авансовите плащания за инфраструктурни проекти над 10 млн. лв. и с повече от 50% за строително-монтажни работи и за публичните бенефициенти, които изпълняват проекти по програми „Развитие на регионите“, „Транспортна свързаност“ и „Околна среда“ , се извършват:
 • след подписването на договора или заповедта - в размер до 1 % от стойността на финансовата подкрепа;
 • остатъкът се изплаща изцяло или на части след сключване на първия договор с изпълнител, като условията за това се определят в договора или заповедта.
 • За авансовото плащане, от общините не се изисква обезпечаване;
 • Междинни и окончателни плащания по направените и платени от бенефициентите по програмата разходи, се верифицират след проверка от УО, която включва:
 • документална проверка на подадено от бенефициента искане за плащане, включително и на придружаващата го документация;
 • по преценка на УО проверки на място на бенефициенти, и партньори на бенефициентите, когато това е приложимо;
 • Общият размер на авансовите и междинните плащания, е:
 • За инфраструктурни проекти на стойност над 10 млн. лв. и с повече от 50% предвидени за строително-монтажни работи – до 90 % от стойността на финансовата подкрепа;
 • При обезпечаване на авансовите плащания с гаранция, издадена от банка или финансова институция, регистрирани в Република България, както и в случаите на държавна или минимална помощ – до 95 % от стойността на финансовата подкрепа;
 • За бенефициенти от централната администрация на изпълнителната власт, когато утвърдените разходи по бюджета на първостепенния разпоредител в чиято структура е бенефициентът, са по-високи от размера на отпуснатите авансови плащания – до 95 % от стойността на финансовата подкрепа;
 • Във всички останали случаи – до 80 % от стойността на финансовата подкрепа.
 • Управляващият орган гарантира, че бенефициентите получават дължимата финансова подкрепа от програмата в сроковете, установени със ЗУСЕФСУ- при авансови плащания: двуседмичен срок от датата на постъпване на искането на бенефициента в УО. При междинни и окончателни плащания- в 80-дневен срок от постъпване на искането за плащане на бенефициента.

 Възстановяването на плащания по програмите, финансирани от ЕФРР, ЕСФ+, ФСП и КФ:

 • Бенефициентът възстановява предоставената с договора, заповедта или споразумението за финансова подкрепа, определена или установена от УО като „индивидуална финансова корекция“ или „недължимо платена или надплатена, както и неправомерно получена или неправомерно усвоена сума“;
 • Информацията за определена финансова корекция и установена недължимо платена или надплатена, както и неправомерно получена или неправомерно усвоена сума, както и за определените суми за възстановяване, се въвежда от УО в ИСУН;
 • Бенефициентът възстановява задълженията в 14-дневен срок от датата на която е информиран чрез ИСУН за издаване на акта или от датата на влизането в сила на акта;
 • При възстановяване на задължението преди крайния срок не се дължи лихва за просрочие. Дължимите средства след изтичане на срока за възстановяване, се прихващат заедно с лихва за просрочие, начислена до датата на възстановяване на средствата, от последващо плащане по проекта;
 • Вземанията, определени на бенефициенти – бюджетни организации, които не са възстановени до шест месеца от изтичане на срока за доброволно възстановяване, подлежат на възстановяване от бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, заедно с лихвата за просрочие;
 • Възстановяването на средства от разпоредителите с бюджет може да се извърши чрез промяна на бюджетното взаимоотношение със съответния финансиращ бюджет по държавния бюджет и промяна на бюджетното взаимоотношение между централния бюджет и финансиращия бюджет. Възстановяването може да се извършва за вземания, които са по различни проекти или са дължими от различни бенефициенти в структурата на първостепенните разпоредители с бюджет, разпоредителите с бюджет по чл. 11, ал. 9 от Закона за публичните финанси или от бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от същия закон;
 • При невъзможност да се приложат способите за възстановяване от по-горе, УО предава вземането за събиране от Националната агенция за приходите.

 Програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС:

 • Плащанията, се извършват от УО към водещите партньори и бенефициентите по програмата, въз основа на административен договор или заповед за предоставяне на финансова подкрепа в евро;
 • Управляващият орган извършва следните авансови плащания:
 • в случаите на финансова подкрепа, представляваща държавна или минимална помощ, при условие че авансовото плащане се включва в доклад за извършена верификация – в размер до 40 % от стойността на финансовата подкрепа;
 • във всички останали случаи – в размер до 20 % от стойността на финансовата подкрепа.
 • Общият размер на авансовите и междинните плащания е следният:
 • при обезпечаване на авансовите плащания към водещия партньор с гаранция, издадена от банка или финансова институция– до 95 % от стойността на финансовата подкрепа;
 • във всички останали случаи – до 80 % от стойността на финансовата подкрепа, определена в договора, заповедта или споразумението.
 • УО предоставя възможност в договора, заповедта или споразумението за подаване на искания за плащане на тримесечие;
 • УО гарантира, че водещите партньори и бенефициенти получават общата сума на финансовата подкрепа от програмата в сроковете, установени със ЗУСЕФСУ и договора, заповедта или споразумението, в пълнота и в съответствие с чл. 60, ал. 4 от ЗУСЕФСУ;
 • Верифицирането на разходите, осъществявани на територията на съответната страна се осъществява от определените за всяка държава контрольори;
 • За възстановяване и отписване на неправомерни разходи, се прилага редът по останалите Програми;
 • УО информира бенефициентите и водещите партньори за началната дата, от която започва да тече периодът за поддържане на одитна следа, и установява процедури за гарантиране на адекватна одитна пътека.

В обнародваната Наредба не са отразени предложенията на НСОРБ депозирани по публичното й обсъждане - https://www.namrb.org/bg/deynost/stanovishta/predlozheniya-po-proekt-na-naredba-za-opredelyane-na-pravilata-za-izvarshvane-na-plashtaniya-za-erifikatsiya-i-stchetovodno-ottchitane-na-razhodite-za-azstanovyavane-i-otpisvane-na-nepravomerni-razhodi-i-za-ostchetovodyavane-kakto-i-srokovete-i-pravilata-