Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Обнародван е новият ЗУСЕСИФ

Обнародван е новият ЗУСЕСИФ

13.07.2022
Обнародван е новият ЗУСЕСИФ

 

На 1-ви юли, в брой 51 на Държавен вестник, се обнародва изменението и допълнението на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове  (ЗУСЕСИФ).

С изменението и допълнението на нормативния акт, чието наименование вече е Закон за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление  (ЗУСЕФСУ), се постига съответствие с европейска правна рамка по управление на средствата от фондовете при споделено управление за програмен период 2021-2027 г., съгласно Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (Регламент (ЕС) 2021/1060), както и на съответните регламенти по отделните фондове.

 

По-важните изменения в новия нормативен акт спрямо ЗУСЕСИФ, са:

 • Фондът на фондовете, който отговаря за финансовите инструменти по европейските фондове, се заменя с Холдингов фонд;
 • Регламентира се подкрепата от финансовите инструменти на крайни получатели, която ще може да е за инвестиции в материални и нематериални активи, както и за текущи активи, които се очаква да бъдат финансово жизнеспособни и за които няма достатъчно финансиране от пазарни източници. Тя ще се предоставя за елементите на инвестициите, които не са физически завършени или изцяло изпълнени към датата на решението за инвестиция;
 • Разширяват се функциите на Комитетите за наблюдение на отделните програми. Те вече ще следят и за изпълнението и прилагането на отключващите условия през целия програмен период; ще одобряват окончателния доклад за качеството на изпълнението на програмите, както и плана за извършване на оценка на програмите. Броят на задължителните им годишни заседания от две такива се намалява на едно;
 • Регулярните срещи с представители на партньорите и на бенефициентите на финансова подкрепа, по актуални въпроси, свързани с управлението на средствата от ЕФСУ, които се провеждаха на всяко тримесечие, се намаляват на една такава годишно;
 • Подборът на стратегии за ВОМР ще се извършва чрез съвместна покана от Управляващите органи, участващи във финансирането му. При предоставяне на подкрепа от повече от един фонд, Управляващите органи могат да изберат един от фондовете за водещ, като за изпълнение на стратегията се прилагат правилата на водещия фонд при спазване на обхвата и правилата за допустимост на всеки от фондовете, участващ в предоставянето на подкрепа за стратегията;
 • Регламентира се подхода на Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ). Безвъзмездната финансова помощ по изпълнението му, ще се предоставя от Управляващите органите на програмите, които го подкрепят възоснова на подадени проектни предложения в изпълнение на одобрена по реда на Закона за регионалното развитие и актовете по прилагането му концепция за ИТИ. При комбинирана подкрепа чрез финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ в рамките на единична операция по финансов инструмент и на едно споразумение за финансиране, безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя от субекта, изпълняващ финансовия инструмент;
 • Безвъзмездната финансова помощ ще може да се предоставя и под формата на финансиране, което не е свързано с разходи;
 • Предвижда се, при настъпване на изключителни или необичайни обстоятелства и въз основа на издадено решение за изпълнение от Европейската комисия, да се считат за допустими разходи за операции, които са физически завършени или изцяло изпълнени преди подаването на проектно предложение от бенефициента до Управляващия орган, при условие че операцията е в отговор на настъпилите обстоятелства;
 • От регулаторната рамка на Закона са изключени големите инвестиционни проекти и съвместният план за действие, т.к. не се предвижда прилагането им през програмен период 2021-2027 г.;
 • Предвижда се административното производство за предоставяне на финансовата помощ при процедури на подбор след приключването на етапа административно съответствие и допустимост да се прекратява с акт и по отношение на отхвърлените кандидати, които не са подали възражение пред ръководителя на Управляващия орган;
 • Намалява се от 90 дни на 80 дни срока, в който Управляващите органи извършват междинни и окончателни плащания по постъпили от бенефициентите искания за плащания;
 • Предвижда се възможност ръководителят на Управляващия орган да издава отказ за верификация и за установяване на недължимо платени и надплатени суми по проекта вследствие на извършено вече верифициране. Въвежда се и ред за възстановяване на установени недължимо платени и надплатени суми- прихващане от съответното плащане или чрез доброволно изпълнение от страна на бенефициента, ако актът е издаден след плащането;
 • Регламентира се, че за нередности свързани с: конфликт на интереси; нарушаване на принципите за добро финансово управление; нарушаване на изискването за дълготрайност на операциите; когато за проекта или за част от него не е налична одитна следа и/или аналитично отчитане на разходите в поддържаната от бенефициента счетоводна система и за неизпълнение на одобрени индикатори, наложените финансови корекции се определят по пропорционалния метод. За всички останали нередности се прилага диференциалният метод;
 • До приключването на програмите за програмен период 2014 - 2020 г., съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), разпоредбите на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, отменени или изменени с новия закон, запазват своето действие по отношение на управлението на средствата от ЕСИФ, както и по отношение на изпълнението и контрола на тези програми

На база коментари и бележки на общините, НСОРБ депозира становища до Комисиите по бюджет и финанси и регионална политика в 47-то Народно събрание, по проекта за изменение и допълнение на ЗУСЕСИФ: http://www.old.namrb.org/nsorb-sas-stanovishtche-po-zid-na-zusesif  Предложенията ни по нормативния акт не са отразени в новия ЗУСЕФСУ.