Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | НСОРБ със становище по предстоящия прием по подмярка 7.2. от ПРСР  

НСОРБ със становище по предстоящия прием по подмярка 7.2. от ПРСР  

07.07.2022
НСОРБ със становище по предстоящия прием по подмярка 7.2. от ПРСР  

 

За заседанието на 11 юли, на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), на база коментари и бележки на общини от селските райони, НСОРБ депозира становище.  

В становището ни:

 • Оставаме на позиция, че Методиката за гарантираните бюджети е по-сполучлив подход за насочване на общинските проекти спрямо специфичните местни нужди, особено на фона на твърде неравномерните конкурентни приеми през последните два програмни периода. Въпреки това, взетото политическо решение и все по-късите технологични срокове по т.нар. „преходен период“, не ни позволяват да отхвърлим неприлагането на Методиката по предстоящия прием по подмярка 7.2.;
 • Подкрепяме отпадането на ограничението, да не може да се подаде нов проект по дадена дейност, ако съответният кандидат изпълнява такъв по предходен прием;
 • Приветстваме включването на инвестиции в производство на енергия за собствено потребление от ВЕИ, както и съответните им нови критерии за подбор. Предлагаме да се разшири кръга на допустимите за интервенции общински сгради за обществени услуги, като се включат и общинските лечебни заведения;
 • Считаме, че изменението на териториалния обхват на селските райони, както и ограничаването на инвестициите в сектор ВиК до консолидираните територии, следва да се обоснове съобразно действащата нормативна и програмна уредба. Въпреки че по регламентите на ЕС, предстоящият прием по подмярка 7.2 представлява договориране на „нови средства по старите рамкови правила“, това по същество е нов програмен период с нова демаркация между програмите, която следва да се изясни коректно;
 • Очакваме информация за броя на проектите, с който една община ще може да кандидатства по 4-те планирани процедури по подмярка 7.2.

По критериите за подбор, предлагаме:

 • По инвестициите за строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръженията към тях,  да се укаже как ще се процедира с оценката на проектите в частта осигуряване на директна свързаност с по-висок клас пътища - в случаите, когато проектите включват повече от една отсечка/ улица, в т.ч. и такива, които не са свързани с път от по-висок клас;

 

 • По инвестициите за строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията към тях:
  •  при оценката свързана с изграждането или реконструкция на инфраструктура, която осигурява транспортна свързаност на населените места до малките градове от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР, да се включат и общинските центрове от 5-то йерархично ниво. Мотивите са, че  в тях са съсредоточени основните услуги за населението от най-малките и периферни общини от селските райони;
  • промяна в критериите свързани с броя на населението - на база данните на НСИ, които показват, че демографската картина в селските райони се влошава и че вече 104 общини имат население под 8 000 души;
  • да се укаже как ще се процедира с проекти, включващи няколко участъка от общински пътища, с и без свързаност с републикански път.

 

 • По инвестициите за изграждане, реконструкция или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 екв. жители“:
  • по критерий  „Райони с установен или прогнозиран воден стрес или с лошо качество на водата“, изрично да се посочи коя/кои са компетентните институции, които следва да издадат на кандидатите документ за наличие или прогноза за воден стрес или лошо качество на питейната вода;
  • да се конкретизират кои са проектите, въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект.

НСОРБ благодари на екипите на общините, които депозираха коментари и бележки по материалите за заседанието на Комитета и подкрепиха изготвянето на общото ни становище.

Пълният текст на становището ни, можете да видите на сайта ни, в рубрика "Становища": https://www.namrb.org/bg/deynost/stanovishta/stanovishte-po-predlagani-izmeneniya-tekstovete-na-prsr-i-kriteriite-za-podbor-po-podmyarka-72