×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Набират се проекти за създаване на работни места в 10-те общини по проект GALOP

Набират се проекти за създаване на работни места в 10-те общини по проект GALOP

08.07.2022
Набират се проекти за създаване на работни места в 10-те общини по проект GALOP

 

Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г., обяви покана за подбор на проектни предложения по малка грантова схема „Създаване на работни места” https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/novini-1/obyavyavane-na-proczedura-za-podbor-na-proektni-predlozheniya-po-malka-grantova-sxema-%E2%80%9Cszdavane-na-rabotni-mesta%E2%80%9D.

Целта на схемата е да се подкрепят иновативни подходи, насочени към стимулиране на икономическата активност и създаването на работни места в 10 (десет) предварително избрани общини: Вълчи дол, Левски, Иваново, Димитровград, Банско, Брезово, Белица, Елена, Момчилград, Лясковец.

Финансирането е насочено към тестване и насърчаване на иновативни подходи за развитие на местната заетост, за предоставяне на по-достъпна информация за свободни работни места, за насърчаване на работодателите да приемат гъвкави работни практики, за организиране на събития, които обединяват работодатели и търсещи работа и създаване на възможности за работа за групи в неравностойно положение. Ще бъде предоставена подкрепа също и за изпълнението на мерки, включени в стратегиите за местно развитие, разработени от 10-те общини в рамките на проекта на НСОРБ „Растеж чрез активизиране на местния потенциал (GALOP)”.

Допустими кандидати по схемата са: Всички публични или частни организации, стопански или нестопански и неправителствени организации, регистрирани като правни субекти в България. Официалната регистрация на кандидата може да бъде на място, различно от избраните общини, но той трябва да поеме ангажимент за развиване на дейност и създаване на работни места в общините: Вълчи дол, Левски, Иваново, Димитровград, Банско, Брезово, Белица, Елена, Момчилград, Лясковец.

Всеки кандидат може да кандидатства с до 2 проектни предложения.

Допустими партньори от България са: Всички публични или частни организации, стопански или нестопански, както и неправителствени организации, регистрирани като правни субекти в България. Партньорствата между частни и публични организации (от съответната община) са силно препоръчителни. Те ще получат повече точки при оценката на проектното предложение.

Няма ограничение за броя на проектните предложения, в които местната общинска администрация и местните административни звена на съответната държавна администрация могат да участват като партньори. Всички останали организации може да бъдат партньори в до три проектни предложения.

Други допустими партньори са: Всички публични или частни юридически лица, стопански или нестопански, както и неправителствени организации, регистрирани като правни субекти в държавите донори, държавите бенефициенти или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница със съответната държава бенефициент, или всяка международна организация или орган или агенция от такава страна, активно участващи и ефективно допринасящи за изпълнението на даден проект, се считат за допустими партньори по проекта, съгласно член 7.2.2 от Регламента за прилагане на ФМ на ЕИП.

Допустимите за подпомагане дейности са:

 • Дейности за управление на проекта и за информираност и публичност – задължителна дейност за всички проекти;
 • Наемане на безработни и/или неактивни лица за период от най-малко 12 месеца (задължителна дейност за проекти по СКД1 „Създаване на работни места” и СКД2 „Инвестиция в иновативни подходи за развитие на местната заетост”);
 • Обучения на новоназначения персонал;
 • Професионално образование и обучения;
 • Дейности за организиране на срещи между работодатели и търсещи работа;
 • Дейности, създаващи възможности за работа за групи в неравностойно положение;
 • Дейности, предоставящи достъпна информация за свободни работни места и подкрепа при кандидатстване за работа;
 • Дейности, насочени към работодателите за въвеждане на гъвкави работни практики (обучения);
 • Иновативни подходи в развитието на бизнеса и заетостта;
 • Ремонт, реконструкция и строителни работи;
 • Доставки на оборудване и обзавеждане;
 • Дейности за споделяне на добри практики;
 • Дейности за укрепване на двустранните отношения с държавите –донори.

Общият бюджет на процедурата е 3 523 000 евро. Размерът на финансирането за проект е от 5 000 евро до 200 000 евро, като минималният и максималният му размер имат допълнителни ограничения, в зависимост от избраните категории дейности, включени в проектните предложения.

Размерът на безвъзмездната помощ може да бъде до 100% от общите допустими разходи по проекта.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 20.09.2022 г. до 17:30 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата са публикувани в ИСУН 2020 на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ca457c23-2ead-47c7-abb5-3b4717444435

Програмният оператор ще проведе и информационен ден по процедурата. На събитието ще бъдат разяснени на потенциалните кандидати изискванията от Насоките за кандидатстване.