Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Набират се проекти за ремонт и рехабилитация на училищните общежития по ПВУ

Набират се проекти за ремонт и рехабилитация на училищните общежития по ПВУ

16.03.2023
Набират се проекти за ремонт и рехабилитация на училищните общежития по ПВУ

До 17.30 часа на 16-ти юни се набират проекти по процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ за изпълнение на инвестиции от крайни получатели, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ)- https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/ccb7a1d8-52e5-4216-b09e-8742eef3eea3

Целта на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование, чрез изграждане на благоприятна, включваща, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Бюджетът на процедурата, е 150 995 000 лв. с ДДС, като същият е разпределен поравно от по 25 165 833,34 лв. с ДДС по 6-те района за планиране. Минимален размер на проект няма, а максималният е 6 млн. лв. с ДДС.

Допустими кандидати, са:

  • Общини за общежития с общинско финансиране, чиято дейност се организира от допустими общински образователни институции;
  • Държавни професионални гимназии към Министерството на образованието и науката с общежития към тях;
  • Държавни спортни училища с общежития към тях;
  • Държавни училища по изкуствата с общежития към тях;
  • Държавни специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение, с общежития към тях;
  • Държавни центрове за специална образователна подкрепа с общежития към тях.

Допустими образователни институции, са:

  • Всички общински и държавни училища на територията на Република България, които имат общежития и са определени в ЗПУО като: неспециализираните училища по чл. 38, ал. 1, от т. 1 до т. 5; специализираните училища по чл. 39, ал. 2, т. 1 и т. 3; - специалните училища по чл. 44, ал. 1, т. 1.
  • Центровете за подкрепа за личностно развитие с общежития, определени в чл. 49, ал. 2 от ЗПУО като Центрове за специална образователна подкрепа и създадени по реда на същия закон;
  • Центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО, които са ученически общежития и дейността им не се организира от училища.

За да е допустима образователната институция, следва да попада в групата на общежитията в системата на училищното образование, разпределени по стратегическа значимост на институциите за съответния район на планиране въз основа на класацията, извършена по Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България. Списъците с видовете образователни институции, разпределени по район за планиране за целите на настоящата процедура, са Приложение към Условията за кандидатстване.

В случай че недвижимият имот е публична общинска/държавна собственост и не е предоставен за управление на кандидата (при кандидат допустима държавна образователна институция), в предложението за изпълнение на инвестиция следва задължително да бъде включена като партньор съответната институция собственик/с права за управление на имота.

Всяко предложение за изпълнение на инвестиция следва да включва като обект на интервенция общежитие на само 1 допустима образователна институция. Кандидат – Община може да подаде повече от едно предложение за изпълнение на инвестиция, когато предложенията са за различни общински образователни институции.

Допустими за подкрепа, са следните дейности:

Дейност 1. Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване на общежитие в системата на училищното образование (задължителна): основен ремонт, реконструкция на цялата сграда на общежитието, конструктивно укрепване, мерки за енергийна ефективност, саниране, ремонт на покрив, подмяна на дограма, подмяна на ВиК инсталации, инсталации за енергия, отопление, вентилация, охлаждане, ремонт на санитарни възли, изграждане/подмяна на инсталации за използване на алтернативни източници на енергия и други строителномонтажни работи за осигуряване на цялостен обновен облик на общежитие в системата на училищното образование както отвън, така и отвътре и за спестяване на енергийни, водни и други ресурси, включително прилежащото дворно място.

Интервенции в сградата на общежитието, обект на интервенция, могат да бъдат осъществени само ако Обследването за енергийна ефективност на сградата е доказало, че избраният пакет енергоспестяващи мерки ще доведе до достигане поне на нормативно определения минимален клас на енергопотребление за съответния тип сграда съгласно приложимата наредба по § 5 от Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и информацията е посочена в Сертификата за енергийни характеристики на сградата. Задължително е изпълнението на всички енергоспестяващи мерки съгласно избрания пакет в Сертификата за енергийни характеристики на сградата, изготвен по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.

Задължително е подобряване на достъпа на лицата с увреждания до и вътре в съответната сграда съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията (издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството), като част от останалите строителномонтажни работи. Като част от дейностите е допустимо и оптимизиране и естетизиране на вътрешното пространство на общежитието, обект на интервенция, включително в контекста на COVID19 и бъдещи пандемични/извънредни ситуации за намаляване на струпването на ученици. Сградите на центровете за подкрепа за личностно развитие - ученически общежития и ЦСОП, както и сградите за общежития към училищата, трябва да отговарят на изискванията към общежитията, уредени в Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата и в наредбите по чл. 34, ал. 2 от Закона за здравето.

За предложения, за които на етапа на кандидатстване няма разработен работен/технически проект в пълна проектна готовност (вкл. разрешение за строеж), Дейност 1 следва да се изпълнява единствено чрез инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) като проектирането се извършва във фаза работен/технически проект.

 

Дейност 2. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/помещенията на общежитие в системата на училищното образование  (незадължителна): Доставките на ново оборудване и обзавеждане следва да са част от цялостната модернизация на съответното общежитие и да съответстват на изискванията на Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Допустима е и доставка на компютърна техника, като преносими компютри, скенери и др., предназначени за помещенията за учене, заниманията по интереси и др. в общежитието.          

В съответствие с етапи, заложени в Приложението към Решението за изпълнение на Съвета за одобряване на оценка на плана за възстановяване и устойчивост на България, се определя следният етап за крайните получатели по всяко предложение за изпълнение на инвестиция:

- до края на третото тримесечие на 2023 г. крайният получател (или партньорът, когато е приложимо) следва да е сключил договора за строителство (за предложения, за които на етапа на кандидатстване са доказали пълна степен на проектна готовност (с разрешение за строеж) или да е сключил договора с изпълнител по обществената поръчка за инженеринг на сградите, обект на интервенция (за предложения, за които на етапа на кандидатстване няма разработен работен/технически проект в пълна проектна готовност (вкл. разрешение за строеж).

Допустими за финансиране, са разходи за СМР и оборудване и обзавеждане (преки разходи), както и за организация и управление в размер на 1% без ДДС от преките разходи.

Максималната продължителност на изпълнението на инвестицията е 31 (тридесет и един) месеца, но не по-късно от 31.05.2026 г.

Насоките, определящи условията за кандидатстване и изпълнение на одобрените инвестиции, са публикувани на: https://eumis2020.government.bg  и http://opnoir.bg/

Кандидатите могат да искат разяснения по насоките до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите на кандидата и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на ИАПО http://opnoir.bg/?go=page&pageId=437 , в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.