Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Набират се проекти за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради във въглищните региони в преход

Набират се проекти за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради във въглищните региони в преход

19.06.2024
Набират се проекти за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради във въглищните региони в преход

Публикувана е покана за набиране на проектни предложения по процедура  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР): Стартира кандидатстването по процедура по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на ПРР 2021-2027 | eufunds.

Процедурата е чрез подбор на проектни предложения и с бюджет от 196.4 млн. лв. Всяка от допустимите за подкрепа области има определен бюджет, като за областите Перник и Кюстендил той е 33.6 млн. лв., а за област Стара Загора и 10-те, свързани с Маришкия басейн общини, е 129. 2 млн. лв.

Допустими кандидати са 36 общини в най-силно засегнатите от климатичния преход области: общините от областите Перник, Кюстендил и Стара Загора, както и 10 общини, свързани с Маришкия басейн, които попадат в рамките на териториалния обхват на Фонда за справедлив преход: Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа. Общините кандидатстват в партньорство със Сдруженията на собствениците (СС) на многофамилните жилищни сгради обект на интервенции по процедурата.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС и са проектирани преди 26 април 1999 г. Многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.

Процедурата цели да подкрепи мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) на многофамилни жилищни сгради, включително за намаляване на енергийната бедност, в най-силно засегнатите от климатичния преход области. След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ), сградите следва да постигат клас на енергопотребление „В” или по-висок.

Дейностите, допустими за финансиране:

-           Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, предписани в енергийното обследване;

-           Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване при многофамилни жилищни сгради (МЖС), ако са предписани в енергийното обследване;

-           Поставяне/инсталиране на системи за отопление и климатизация, интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място, цифровизация на сградите, зелена инфраструктура;

-           Други дейности, свързани с изпълнението на дейностите за енергийна ефективност - съпътстващи строително-монтажни работи (СМР), които са пряко свързани с енергоспестяващите мерки, като без тях изпълнението на мерките не би могло да се завърши с необходимото качество, вкл. допринасящи за завършеност и цялостен облик на обекта, и съответствие на изпълняваните видове работи с нормативните изисквания и с издадените строителни книжа в обхвата на разрешението за строеж.

Допустими съпътстващи дейности:

-           Извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сградите в експлоатация – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;

-           Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията на свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ;

-           Изготвяне на инвестиционен проект;;

-           Оценка на съответствието на проектите, съгласно чл.142 и чл.169 от ЗУТ;

-           Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;

-           Въвеждане на обекта в експлоатация;

-           Видимост, прозрачност и комуникация на проекта;

-           Организация и управление на проекта.

В едно проектно предложение не може да бъде включена повече от една сграда/блок-секция. След преглед на посочената документация и изготвяне на обобщена КСС, общината предлага на СС да сключат Партньорско споразумение по образец, което следва да се приложи в ИСУН при подаване на проектното предложение.

Минималният размер на БФП за проектно предложение, включващо една сграда/ блок-секция е 50 000 лева.

Максималният размер на БФП за проектно предложение, включващо една сграда/ блок-секция е 9 500 000 лева.

Преди подаване на проектното предложение общината:

  • Инициира и организира процеса по кандидатстване от СС за енергийно обновяване чрез публикуване на обявление - покана, посочващо крайната дата на прием на заявления за участие по настоящата процедура на своята интернет страница, както и поне в една общинска или регионална медия.

  • Разяснява условията и изискванията за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по настоящата процедура;

  • Приема Заявление за участие по процедурата;

  • Проверява данните и документите в Приложение 4 „Декларация, съдържаща информация за енергийно уязвимите лица в сградата“, и при необходимост връща на ССО за корекция. Проверката се извършва на база изискани данни от Дирекция Социално подпомагане и на база предоставените от ССО документи за статуса на живущите лица.

  • Изготвя обобщена количествено-стойностна сметка (КСС) и сключва Партньорско споразумение по образец (ПРИЛОЖЕНИЕ №2) със СС.

Крайният срок за кандидатстване е 19 септември 2024 г.

След допитване до общините допустими кандидати, НСОРБ депозира становища в хода на публичното обсъждане на проекта на насоките за кандидатстване по процедурата, както и на критериите по подбор в рамките на Комитета за наблюдение на ПРР. Прието е предложението, свързано с определянето на срок за допустимостта на разходите по процедурата, позволяващ покриване на направени от СС по аналогичната процедура по Плана за възстановяване и устойчивост. Друго отразено предложение на НСОРБ е за включване сред допустимите дейности и СМР, които произтичат от нормативни изисквания, свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническите им паспорти, както и нормативно необходими СМР за въвеждането на сградите в експлоатация (отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават пряка опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще; осигуряване на пожарна безопасност, изграждан е/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда).