Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Набират се проекти по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“

Набират се проекти по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“

11.01.2024
Набират се проекти по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“

По Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ се набират проекти за популяризиране на равенството на половете: Funding & tenders (europa.eu)

Целта на поканата е да бъдат подкрепени всеобхватни политики за насърчаване на пълното упражняване на правата на жените, равенството между половете, включително баланса между личния и професионалния живот, равното заплащане между мъжете и жените и овластяването на жените.

Допустими кандидати са национални, местни и регионални власти и техни асоциации, социално-икономическите партньори, инспекциите по труда, органите по въпросите на равенството, организациите на гражданското общество и др.

Проекти се набират в рамките на два приоритета с общ бюджет от 10.1 млн. евро:

 1. Справяне с първопричините за разликата в грижите за пола чрез насърчаване на подход, трансформиращ пола, и оспорване на стереотипите, свързани с пола – бюджет 4 млн. евро;
 2. Подпомагане на прилагането на разпоредбите на Директивата за прозрачност на заплащането- бюджет 6.1 млн. евро.

Допустими дейности за подкрепа в рамките на Приоритет 1, са:

 • Промотиране на благоприятни за семейството практики в компании, насърчаващи възприемането на новите права, съгласно Директивата за равновесието между професионалния и личния живот както на жените, така и на мъжете (вкл. семейни отпуски, нови начини на организация на работата, работа от разстояние и хибридна работа, гъвкавост на работното време, по-кратка работна седмица, споделяне на работа …);
 • Превенция и защита срещу всяка форма на неблагоприятно третиране и дискриминация на жени по време и след бременност, както и на жени и мъже, които са взели семеен отпуск (отпуск по майчинство/бащинство/отпуск за отглеждане на дете/болен) и гъвкави условия на работа;
 • Повишаване на осведомеността за стойността на работата по полагането на грижи чрез отразяване на оценката на уменията, необходими за работата, включително меки умения, интензивността на работата и други аспекти на условията на труд в работни места за полагане на грижи;
 • Предизвикателства към половите стереотипи, които увековечават традиционното разделение на труда с цел:
  • Насърчаване равното споделяне на неформалните грижите (грижи за деца, домакинска работа и грижи за зависими лица), за да се осигури по-добро съвместяване на личен/служебен живот;
  • Насърчаване ролята на мъжете в грижите и семейните отговорности и насърчаване мъжете да вземат родителски отпуск и отпуск по бащинство и др.

Продължителността на проектите е от 12 до 24 месеца. Безвъзмездната помощ от ЕС, за която се кандидатства, не може да бъде по-малка от 100 000 евро.

Проектите могат да са национални или транснационални, като се кандидатства в задължително партньорство от поне двама кандидати.

Допустими дейности за подкрепа в рамките на Приоритет 2:

 • Разработване на нови подходи за насърчаване на модела на двойна грижа за справяне със стереотипите, свързани с пола;
 • Изграждане на капацитет и обучения, включително на мениджъри по човешки ресурси, представители на публични органи, социални партньори и други заинтересовани лица и страни, включително от организации на гражданското общество;
 • Взаимно обучение, обмен на добри практики, сътрудничество между различни страни;
 • Разпространение на информация и повишаване на осведомеността, включително чрез социалните мрежи, медийни или прескампании.

Крайният срок за кандидатстване е 29 февруари 2024 г.