Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Набират се проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания

Набират се проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания

06.07.2022
Набират се проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) набира проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания https://ahu.mlsp.government.bg/home/#. Целта на програмата е да  насърчава и подпомага работодателите от обичайна работна среда за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, включително и за изпълнение на квотните им задължения.

Проекти се набират по следните компоненти:

  • Изграждане на достъп до работните места на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст: максимален размер на субсидията до 10 000 лв. Средствата могат да се използват за изграждане на рампи, пътеки за хора със зрителни увреждания, механизми за облекчено влизане/излизане през външния вход на сградата, в която се разполагат работните места за лицата с трайни увреждания, за изграждане и/или приспособяване на санитарните помещения, работните места за лица с увреждания и подстъпите към тях. Исканото финансиране за изграждане и/или приспособяване съобразно нуждите на лица с трайни увреждания, трябва да се използва само за извършване на строително-монтажни работи. Неговият размер не може да бъде повече от 5 000 лв. Средствата за осигуряване на достъп се отпускат на кандидати, които са собственици на сградата или на части от нея, където ще се оборудва работно място за лица с трайни увреждания. Ако работодателят не е собственик, той представя надлежно подписан договор за наем и писмено съгласие от собственика за изграждане на достъпа, като се изброяват всички обекти, засегнати от дейностите по изграждане на достъпа. С договора за наем работодателят трябва да си осигурява ползването на изградения достъп за срок не по-кратък от срока на договора за финансиране. Работодателят представя снимки на обекта (помещението) преди извършване на строително-монтажните работи с кратко описание на състоянието. Когато е приложимо представя  и конструктивно становище, техническа документация и  разрешение за строеж.
  • Приспособяване на съществуващи работни места за лицата с трайни увреждания в трудоспособна възраст: максимален размер на субсидията до 10 000 лв. Средствата се използват за: приспособяване на уреди, приспособления и съоръжения, с помощта на които се компенсират дефицитните състояния, свързани с увреждането на лицето, чието работно място се приспособява във връзка с изпълняване на вменените му служебни задължения; за придобиване на съоръжения/ уреди за създаване на благоприятна здравословна среда за работещите лица с трайни увреждания.
  • Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст: максимален размер на субсидията до 10 000 лв. за 1 работно място. Средствата могат да се използват за придобиване на: активи, имащи дългосрочен характер на използване, без които наетото лице с трайно увреждане не би могло да изпълнява непосредствените си служебни задължения; съоръжения/ уреди за създаване на благоприятна здравословна среда за работещите лица с трайни увреждания. Размерът на отпусканите средства за оборудване на работно място е пропорционален на величината на работното време, през което лицето с трайни увреждания ще изпълнява задълженията си по длъжностна характеристика, освен ако на работното място не работят последователно две лица с трайни увреждания, формирайки така един пълен работен ден при изпълнението на една и съща длъжност. Придобиваните активи за оборудване на работното място трябва да бъдат нови. Когато работодателят предвижда придобиване на активи втора употреба, той задължително посочва във формуляра причините, налагащи тяхното придобиване, като мотивира своя избор.
  • Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст: до 1 000 лв. на лице с трайно увреждане. Сумата се отпуска за покриване на разходи за провеждане на обучителни курсове за наето лице с увреждане, които са пряко свързани със заеманата длъжност. Обучителните курсове се провеждат от лицензирани обучители, които след провеждане на обучението трябва да издадат документ, доказващ успешното му приключване. Отпускането на средства на класираните за финансиране кандидати става само при условие, че след сключване на договора за финансиране, работодателят наеме или преназначи лице от целевата група за срок, не по-кратък от 36 месеца.

Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство. Работодателите могат да ползват средства по четирите компонента, като отчитат индивидуалните потребности на лицата с трайни увреждания. Всеки работодател може да участва в обявения конкурс само с едно предложение.

Проектите се изготвят по Методика, съгласно  чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

Проектните предложения, се подават до 17.30 часа на 17.08.2022 г. с придружително писмо в деловодството на АХУ.

За допълнителна информация по приема- телефон за контакти 02/931 80 95, Тони Николова – гл. експерт в дирекция „Пълноправно включване на хората с увреждания“.