×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | МТСП няма средства за дофинансирането на дългосрочната грижа

МТСП няма средства за дофинансирането на дългосрочната грижа

07.07.2022
МТСП няма средства за дофинансирането на дългосрочната грижа

След  получени сигнали за проблеми в изпълнението на процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Етап 2 - предоставяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОП РЧР), НСОРБ извърши проучване сред общините, реализиращи проекти в обхвата и.

За резултатите от проучването сред общините, Сдружението информира с нарочно писмо министъра на труда и социалната политика:  https://www.namrb.org/bg/aktualno/nsorb-nastoyava-za-osiguryavaneto-na-dopalnitelni-sredstva-za-dalgosrotchnata-grizha.

В писмото ни, настояхме да бъдат предприети бързи действия за осигуряването на допълнителен финансов ресурс за предоставянето на услугите по проектите за дългосрочната грижа, съобразен с актуалните стандарти за издръжка в сходни социални услуги- държавно делегирана дейност. Информирахме и за проблеми свързани със затруднена и бавна комуникация с определени Дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП), по насочването на потребители към новосъздадените резидентни общински услуги

По апела ни, министърът на труда и социалната политика, предостави отговор, с който ни информира, че:

  • В рамките на ОП РЧР се извършва регулярен анализ на наличния неусвоен ресурс по процедури. Към момента в програмата няма наличен достатъчен ресурс, с който да се обезпечи допълнителния финансов ресурс за предоставянето на социалните услуги по процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, ОП РЧР;
  • Насочването на лица за ползване на социални услуги, които са създадени по проекти и се финансират от Оперативни програми се извършва от ДСП по настоящ адрес на лицето, съобразно реда и условията в ЗСУ и Правилника за прилагането му, при спазване на нормативно регламентираните срокове. В тази връзка с писма с изх. №№ 9100-0215/11.10.2021 г., 08-00-12821/02.11.2021 г., 08-00-2121/31.01.2022 г. АСП е дала методически насоки до териториалните си поделения и до всички общини на територията на страната. От своя страна общините изпращат информация до Агенцията за новосъздадени социални услуги по проекти, финансирани по Оперативни програми, информация за които се въвежда в Интегрираната информационна система на АСП, с оглед насочване на потребители от ДСП.

Наблюденията на НСОРБ показват, че в рамките на ОПРЧР по процедури за министерства, агенции и ведомства, периодично се генерира спестен ресурс, който се насочва към други техни проекти. При последващи такива предложения към Комитета за наблюдение на Програмата, НСОРБ ще настоява спестените средства, да се насочват приоритетно към дофинансирането на услугите по общинските проекти за дългосрочната грижа.