Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Коментирайте Указанията за кандидатстване с концепции за ИТИ

Коментирайте Указанията за кандидатстване с концепции за ИТИ

12.04.2023
Коментирайте Указанията за кандидатстване с концепции за ИТИ

Публикуван е проект на Единни указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), финансирани от Програмите „Развитие на регионите“ (водеща), „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Образование“, „Околна среда“ и „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021 2027 г.: https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/home/public.discussions/ITI-nasoki,.

Подходът ИТИ ще се изпълнява на територията на цялата страна в две фази. На фаза 1, която се реализира по реда на Закона за регионалното развитие (ЗРР),  заинтересовани страни създават партньорства и подават в системата ИСУН концепции за ИТИ. Концепцията за ИТИ е една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/ инвестиции, които в комбинация помежду си или с други осъществени или предстоящи инвестиции на дадена територия с общи характеристики и /или потенциали за развитие, служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на съответния регион за планиране. Два типа концепции за ИТИ ще са допустими за кандидатстване- комбинирани такива и други, като първите ще са с приоритет. Приоритет ще се дава и на концепции: обхващащи териториите на повече общини, в т.ч. селски такива; с участието на икономическия сектор и с партньори от различни видове заинтересовани страни, както и от други държави; в обхвата на повече от 2 от участващите програми; комбиниращи мерки от различни сектори; имащи принос към климатичните цели и адресиращи уязвими групи и др. Депозираните концепции за ИТИ ще бъдат обект на обществени консултации и представяния, както и на експертна оценка и на такава извършвана от Регионалния съвет за развитие на съответния регион. В последствие, на фаза 2 предоставянето на финансова подкрепа чрез БФП на одобрените за финансиране концепции за ИТИ, ще се извършва от управляващите органи на съответните програми, участваща в подхода, по реда на Закона за управление на средствата от европейските фондове на споделено управление (ЗУСЕФСУ).

Общият финансов ресурс за изпълнението на ИТИ е почти 2.9 млрд. лв., като същият е разпределен, както по финансиращи програми, така и по региони за планиране.

Всички мерки в концепциите за ИТИ задължително трябва да са в съответствие с ИТСР на регионите, а за секторите пътна инфраструктура, образование, здравеопазване, социална политика и култура – да съответстват на картите на нуждите в сектора. Съответствие няма да се изисква за общински пътища и нова образователна инфраструктура. В допълнение, концепциите следва да отговарят и на допустимите за финансиране дейности по всяка една от програмите, в т.ч. на допустимите й бенефициенти.

Допустими дейности по Програмата за развитие на регионите ще са: инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност; енергийна ефективност и устойчиво обновяване на многофамилни и еднофамилни жилищни и обществени сгради, вкл. студентски и ученически общежития; устойчива мобилност, вкл. градска мобилност; пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност; зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства; образователна инфраструктура (включително училищни автобуси) за предучилищно, училищно и висше образование, включително детски ясли и градини; здравна и социална инфраструктура и оборудване за предоставяне на здравни, интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността; жилищно настаняване; култура, спорт и туризъм.

Програмата за околна среда ще подкрепя мерки за изграждане на системи/ центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба и ремонт; инвестиции за надграждане и модернизиране на съоръжения и осигуряване на оборудване за опазване на видове ex situ в зоологически градини, включително за подпомагане на изпълнението на програми за реинтродукция на застрашени/ защитени местни видове; мерки за превенция и управление на риска от наводнения и мерки за справяне с неблагоприятните геодинамични процеси и зелени мерки в градската среда, вкл. изграждането на „зелени пояси/зони“ на територията на общини с нарушено качество на атмосферния въздух.

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ ще финансира инвестиции, насочени към растеж и конкурентоспособност на МСП, установени на територията на индустриални паркове или във функционална близост около тях и ще осигурява подкрепа за предприятията в индустриалните паркове за насърчаване на развитието на чистите технологии, кръгови и нисковъглеродни индустрии.

Интервенции във вече изградени иновационни клъстери ще финансира Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация”.

По Програмите за образование и човешки ресурси, ще се подкрепят множество дейности насочени към ограмотяване на възрастни, десегрегация на училищата, допълнителна професионална подготовка за ученици, активни мерки за достъп до пазара на труда, предприемачество на уязвими групи, развитие на социалната икономика и насърчаване на заетостта в социални предприятия, активен живот на възрастните хора в пенсионна възраст и остаряване в добро здраве, интеграция на маргинализираните общности и др.

По всяка една от програмите в проекта на Указанията са посочени и други специфични изисквания, като: допустими разходи и бенефициенти, индикатори, срокове за реализация на инвестициите.

За формиране на общо становище по проекта на единните указания, ще очакваме от общините коментари и бележки до 20 април на електронна поща namrb@namrb.org