Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Коментирайте проекта на националните правила за допустимост на разходите по Програмите финансирани от ЕФСУ

Коментирайте проекта на националните правила за допустимост на разходите по Програмите финансирани от ЕФСУ

03.04.2023
Коментирайте проекта на националните правила за допустимост на разходите по Програмите финансирани от ЕФСУ

На https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7533 е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) за програмен период 2021 - 2027 г.

С нормативния акт се определят общите национални правила за допустимост на разходите по 14 от програмите с европейско финансиране за периода 2021-2027, в т.ч. по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г., но само за средствата за финансиране на подхода „Водено от общностите местно развитие“. По част от Програмите се регламентират и специфични правила за допустимост на разходите.

Проектът на Постановлението определя допустимостта на дейностите по изпълнение и/ или управление на проекти. Те могат да се възлагат с: длъжностната характеристика на служителя, нает от бенефициента по трудово или служебно правоотношение; със заповед на органа по назначаване; със сключен трудов договор във връзка с управлението и/ или изпълнението на проект; след провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предвижда се и по проекти на бенефициенти от централната и териториалната администрация на изпълнителната власт, допустимият размер на разходите за възнаграждения, да се определя до размера на възнаграждението на часова база, което лицето получава за изпълнение на дейности по основното си служебно или трудово правоотношение. Отделно регламентирани са и размерите на допустимите разходи за възнаграждения на служителите на бенефициентите /партньорите за дейности по изпълнение на проекти/ финансови планове за бюджетни линии по Програма „Техническа помощ“.

По Програмата за околна среда, се предвижда да са допустими разходите за: придобиване на земя и/ или на ограничени вещни права; придобиване на застроен недвижим имот; достъп до мястото на изпълнението на проект; покупка, изграждане, доставка и монтаж на машини, съоръжения, техника и оборудване, стопански инвентар и биологични видове. По Програмата се определят и размери на разходите за проектиране и авторски надзор, за консултантски услуги и за непредвидени разходи за строителни и монтажни работи. Разходите за възнаграждения на екипите по проектите, за публичност и разработване на документации по ЗОП, се предвиждат да са на единна ставка, съгласно утвърдена методология.

Няма да са допустими за финансиране разходи за подготовката на документите за кандидатстване, както и такива за държавни и/ или общински такси по Програмата за развитие на човешките ресурси.

За формиране на общо становище по проекта на нормативния акт, очакваме Ваши коментари и бележки, до 12-ти април, на електронна поща: namrb@namrb.org