Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Коментирайте Насоките за кандидатстване по процедура за презаселване по ФУМИ

Коментирайте Насоките за кандидатстване по процедура за презаселване по ФУМИ

14.05.2024
Коментирайте Насоките за кандидатстване по процедура за презаселване по ФУМИ

Управляващият орган на Националната програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. (ФУМИ) отправя покана към общините и общинските райони да изпратят своите коментари по проект на Насоки определящи условията за кандидатстване по Процедура № 4, Специфична цел 4 „Солидарност“.

Целта на настоящата процедура е да допринесе за укрепване на солидарността и справедливо разпределение на отговорностите между държавите членки с фокус върху най-засегнатите от предизвикателствата в областта на миграцията и убежището, включително чрез практическо сътрудничество. 

Допустими директни бенефициенти по процедурата са:

  • Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет;

  • Общини и райони на общини.

В рамките на процедурата ще бъде финансирана операция „Презаселване.“

Дейностите, предвидени в проектното предложение, следва да попадат в обхвата на подкрепата съгласно Приложение III, т.5, буква в на Регламент на ЕС 2021/1147 на Европейски парламент и на Съвета от 7 юли 2021 за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 488 950 лева, като не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите.

Съгласно чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1147 на Европейския парламент и на Съвета, от 7 юли 2021 година държавите членки получават сума, в размер на 19 558 лв.  (10 000 EUR) за всяко лице, прието в рамките на презаселване.

Разходите за изпълнение на дейности и мерки по т. 5 от Националния механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по презаселване, одобрен одобрен с РМС 263 от 2016 г., изменено с РМС № 85 от 7 февруари 2024 г., се предоставят на съответните общини и райони на общини, съгласно чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, в размер 70% от единичните разходи за всяко презаселено лице. Допустими са разходи за сключване на споразумение за интеграция, в което се включват видовете услуги, които приемащата община може да предложи – социални, образователни, здравни, жилищни, трудова заетост и други.

Всяка община или район на община, в която са регистрирани презаселени лица, с които е сключено споразумение за интеграция, може да кандидатства и да получи финансиране, което не може да надхвърля 70% от единичните разходи за всяко презаселено лице.

Допустими целеви групи - в обхвата на чл.78 и чл.79 от ДФЕС и съгласно чл. 2, ал. 8 от Регламент на ЕС 2021/1147. Лицата следва да са ефективно презаселени не по-късно от 31.12.2024 г. Ефективно презаселено лице означава, че следва да са налице едновременно решение на Република България за презаселване и завършено физическо преместване на лицето на територията на Р България.

За подаване на проектни предложения от общините и районите на общини, съгласно чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България:

28.06.2024 г.- 23:59 часа;

30.08.2024 г.-23:59 часа;

20.12.2024 г. 23:59 часа.

28.02.2025 г. 23:59 часа.

Предложения и възражения по проекта на Насоки могат да се изпращат до 21.05.2024 г на e- mail: dmp@mvr.bg.

Насоките по проекта вижте в прикачения файл по-долу: