×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Коментирайте измененията в Правилника за прилагането на ЗРР

Коментирайте измененията в Правилника за прилагането на ЗРР

21.11.2022
Коментирайте измененията в Правилника за прилагането на ЗРР

На Портала за обществени консултации https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7256 е  публикуван за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ЗРР).

С нормативният акт се определят срокове, в които:

  • на интернет страницата на общината се публикува покана за публично обсъждане на проектите на Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО);
  • се провеждат публични консултации по проекта на ПИРО, в т.ч. се въвежда и публикуването на справка за отразените препоръки, предложения и становища по стратегическия документ;

По отношение на функциите и дейността на Регионалните съвети за развитие (РСР), се предлагат следните по-важни изменения и допълнения:

  • двойно съкращаване на срока, в който се свиква заседание на РСР, при изпълнението на функцията му по подбор на концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ);
  • въвежда се срок след съответното заседание на РСР, в който приетите от него решения се публикуват;
  • предвижда се широкият състав на РСР да одобрява освен концепции за ИТИ и нов документ, т.нар. „Обща програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към изпълнението на Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона (ИТСР)“. Тя е определена като съвкупност от свързани и допълващи се концепции за ИТИ, които представляват най-подходящата комбинация от ресурси и мерки, финансирани със средства от ЕФСУ, насочени към решаването на проблеми с лимитиращ характер за развитието на конкретния район и/ или към усвояването на наличните потенциали и ресурси в изпълнение на ИТСР. Решенията за това ще се вземат с обикновено мнозинство;
  • широкият състав на РСР не одобрява концепции за ИТИ, финансирани изцяло от финансов инструмент или чрез комбинирана подкрепа от финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ в рамките на единична операция по финансов инструмент.

Проектът на ПМС изменя и функциите на трите звена представляващи експертния състав на РСР, т.е звената за медиации, публични консултации и за предварителен подбор. По отношение на програмите за траснгранично сътрудничество (ТГС), преди издаването на писма за подкрепа на българските партньори, звеното за подбор ще извършва преценка за приноса на предложените дейностите към ИТСР и ще представя пред РСР списък с одобрените за финансиране проекти от съответния Комитет за наблюдение по дадена програма за ТГС, за които е извършена преценка.

Изцяло преработено е и приложението към Правилника с описанието на процедурата по подбор на концепции за ИТИ от РСР. Предвижда се това да се осъществява чрез Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ по програмите, които финансират изпълнението на интегрирания териториален подход. РСР ще участва в изготвянето им, в т.ч. с предложения за конкретни критерии за приоритизация на концепциите за ИТИ. Цялостният процес, от крайният срок за кандидатстване с концепции за ИТИ до одобряването им от РСР, съгласно посочените срокове, се очаква да отнеме над 3 месеца.

За подготовка на общо становище, очакваме коментари и предложения от общините по проекта на нормативния акт, на електронен адрес: namrb@namrb.org до 30 ноември.