×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Коментирайте изискванията за подкрепа на индустриалните зони по ПВУ

Коментирайте изискванията за подкрепа на индустриалните зони по ПВУ

05.08.2022
Коментирайте изискванията за подкрепа на индустриалните зони по ПВУ

В края на годината се очаква стартирането на Програмата за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции (AttractInvestBG) по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Резюме на Програмата, в която общините ще могат да участват чрез свои публични дружества, или такива със смесено участие (оператори на индустриални зони), изготвено от екипа на НСОРБ, може да намерите, на: https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/plan-za-azstanovyavane/stalbove/stalb-inovativna-balgariya

За подготовка набирането на проекти за индустриални зони, от Министерството на иновациите и растежа, което отговаря за реализацията на Програмата, организираха събитие по представянето и: https://mig.gov.bg/vsichki-novini/v-kraya-na-2022-g-sthe-startira-programa-za-podkrepa-za-razvitie-na-industrialni-zoni-i-parkove/. В рамките на същото, в което се включиха и общини, се представиха проекти на критерии за подбор и оценка на нови и съществуващи оператори на индустриални зони. Информацията за Програмата, времевият график за изпълнението и и критериите, представени на събитието, са публикувани на: https://mig.gov.bg/wp-content/uploads/2022/08/presentation-on-inv.-criteria_03082022.pdf

Критериите за подбор и оценка на съществуващи оператори на индустриални зони, за които е предвидена грантова подкрепа от до 40 млн. лв. без ДДС, със съответстващи им под-критерии включват: минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на оператора и финансовата му независимост; изисквания за технически и административен капацитет на оператора, включително стратегия за привличане на инвеститори и ускорени административни процедури; потенциал за инвестиции на индустриалната зона и наличие на инвеститори; техническо изпълнение, в т.ч. проектна готовност, както и планирани „зелени инвестиции“ (ВЕИ и третиране на отпадъци). Предвижда се и бонификация на оператори от слаборазвити региони. Залага се и изискване към момента на кандидатстване за подкрепа, терените в индустриалната зона да бъдат със статут на индустриални такива.

За нови/ малки оператори на индустриални зони е предвидена грантова подкрепа до 2 млн. лв. без ДДС, като същите ще следва да са само от слаборазвити региони. Предложените за тях критерии за подбор, са аналогични на заложените за съществуващите оператори на индустриални зони.

Индустриална зона/ парк, за целите на Програмата се дефинира от Министерството, като съвкупност от един или няколко поземлени имота, разположени в обособена територия, за която са осигурени устройствени, технически и организационни условия за производствени дейности.

При наличие на интерес към бъдещата Програма, до 1 септември 2022 г., на електронна поща namrb@namrb.org ще очакваме от общините предложения и коментари по проектите на критериите.

Бюджетът за подкрепата за индустриалните зони е 216.5 млн. лв. и има за цел изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура, като се очаква Програмата да бъде продължена с още около 200 млн. лв. финансов инструмент за инвеститори избрали да работят в индустриална зона/парк.