×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | КН на ПРСР с дискусия за предстоящия прием на общински проекти по подмярка 7.2.

КН на ПРСР с дискусия за предстоящия прием на общински проекти по подмярка 7.2.

28.06.2022
КН на ПРСР с дискусия за предстоящия прием на общински проекти по подмярка 7.2.

 

На 11 юли ще се проведе заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР). В рамките му се предвижда членовете на Комитета да одобрят изменение в текстовете на ПРСР, както и в критериите за подбор на проекти по 4 операции.

Измененията на Програмата и на критериите за подбор, са по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Предлаганите изменения в ПРСР, касаят създаването на възможност за обявяването на процедури за подбор на проекти насочени към общините по преходния период на Общата селскостопанска политика. Промените, които са общо пет на брой, са:

  • Отпадане на изискването кандидати- общини с одобрен проект по конкретна дейност от проведен прием на заявления за подпомагане, да нямат възможност да кандидатстват с проект за същата дейност в рамките на следващ прием на заявления по подмярката;
  • Неприлагане по предстоящия прием на Методиката за определяне на гарантирани бюджети за общините в обхвата на дефиницията за селски район;
  • Прилагане на новата национална дефиниция за „селски райони”, съгласно която това са общините, в които няма населено място с население над 15 000 души или 215 от всички 265 общини на територията на страната. Всички дейности за малка по мащаби инфраструктура през периода на удължаване на срока на ПРСР ще са допустими единствено на територията на селските райони, определени по новата национална дефиниция;
  • За инвестиции в строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях, приоритет да бъде даван и на изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява директна свързаност на населено място с по-висок клас пътища;
  • За инвестиции в реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, приоритет да бъде даван и на проекти, насочени към производство на енергия за собствено потребление от възобновяеми енергийни източници.

Измененията в критериите за подбор на проекти, които са изпратени на общините, отразяват описаните по-горе промени в Програмата и касаят 4-типа инвестиции, по които се планира обявяването на отделни процедури за прием на общински проекти през м. юли със срок за кандидатстване м. септември, както следва:

  • Пътна инфраструктура: общ бюджет 50 млн. евро за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях. Максимален размер на проект от 1.5 млн. евро;
  • ВиК инфраструктура: общ бюджет 50 млн. евро за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони, обслужвани от консолидирани ВиК оператори. Максимален размер на проект от 1.5 млн. евро;
  • Улична инфраструктура: общ бюджет 35 млн. евро за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях. Максимален размер на проект от 1 млн. евро;
  • Енергийна ефективност на общински сгради: общ бюджет 15 млн. евро за ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност. Максимален размер на проект от 500 хил. евро.

 

За формиране на общо становище по изменението на ПРСР и критериите за подбор, до 6 юли на електронна поща namrb@namrb.org ще очакваме мотивирани предложения и коментари от общините от селските райони.