×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | КН на ПРСР одобри рамковите параметри и критериите за подбор на проекти по предстоящите приеми по подмярка 7.2.

КН на ПРСР одобри рамковите параметри и критериите за подбор на проекти по предстоящите приеми по подмярка 7.2.

12.07.2022
КН на ПРСР одобри рамковите параметри и критериите за подбор на проекти по предстоящите приеми по подмярка 7.2.

На 11.07.2022 г. се състоя редовно заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР. Комитетът разгледа напредъка в прилагането на програмата и одобри рамковите параметри и критериите за подбор на проекти по предстоящите приеми по подмярка 7.2.

С оглед финализиране на рамката на тези приеми, КН одобри изменения в текста на подмярка 7.2 – отпадане на ограничението кандидати с одобрен проект по предходен прием да не могат да участват в следващ такъв по същата дейност; прилагане на актуализираната дефиниция за териториалния обхват на селските райони съгласно приетото Споразумение за партньорство; добавяне на възможност за инвестиции в производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление. Одобрените изменения в подмярка 7.2 ще бъдат изпратени за одобрение на Европейската комисия в спешен порядък.

Комитетът разгледа и прие критериите за подбор на проекти по предстоящите приеми за инвестиции в пътна инфраструктура, улична мрежа, ВиК инфраструктура и енергийна ефективност. Болшинството бележки на НСОРБ по критерии, насочени към осигуряване на прозрачност и равнопоставеност на кандидатите, и еднозначно тълкуване на показателите, бяха обсъдени и приети. В допълнение, Комитетът наложи ограничението кандидатите да могат да участват с до два проекта по предстоящите 4 приема, единият от които да е за ЕЕ/производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Одобрено бе изменението в годишната работна програма за 2022, касаещо подмярка 7.2 (на база Решението на Министерския съвет от 29.06 за осигуряване на допълнителен финансов ресурс). В периода юли-септември/октомври са заложени прием за пътна инфраструктура с бюджет от 50 млн. евро и максимален размер на проекта от 1.5 млн. евро; за улична инфраструктура с бюджет от 35 млн. евро и максимален размер на проекта от 1 млн. евро; за ВиК инфраструктура с бюджет от 50 млн. и максимален размер на проекта от 1.5 млн. евро; и за ЕЕ/производство на енергия от ВЕИ с бюджет от 15 млн. евро и максимален размер на проекта от 0.5 млн. евро.

Въз основа на решенията на Комитета, Управляващият орган  на ПРСР и ДФЗ ще подготвят в най-скоро време пакета от подробни насоки за кандидатстване по 4-те приема и ще ги оповестят за обществено обсъждане.

В периода май – юни параметрите на приемите бяха обсъждани на редица двустранни срещи, с участието на представители на ръководните и работни органи на НСОРБ, както и на проведените регионални срещи на кметовете на общини и председателите на ОбС. НСОРБ проведе и допълнителни анкетни проучвания в търсене на разумен компромис между конкурентното начало, наложено с решение на УО и нуждата от равен/“гарантиран“ достъп до европейска подкрепа за всички селски общини.

Благодарим на представители на в КН на ПРСР – кметовете на общините Летница и Каспичан – за отстояваните позиции.