×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Изменят се Условията за деинституционализацията на деца и младежи

Изменят се Условията за деинституционализацията на деца и младежи

04.07.2022
Изменят се Условията за деинституционализацията на деца и младежи

Променят се Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“, с конкретни бенефициенти общини по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ https://esf.bg/uo-na-op-rchr-promenja-uslovijata-za-kandidatstvane-i-prilozhenijata-kam-tjah-po-procedura-chrez-direktno-predostavjane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-2-019/.

Промяната е по решение на Комитета за наблюдение на оперативната програма за изменение на критериите за избор на операцията. Съгласно същата, за услугите за деца/младежи (Преходно жилище и Наблюдавано жилище) се допуска да станат Защитени жилища за лица с психични разстройства и лица с умствена изостаналост, за общините, на чиято територия има изградени преходни и наблюдавани жилища, и за които към момента липсва целева група от деца и младежи.

В Условията за кандидатстване е направена промяна и в т. 16 „Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта (ако е приложимо)“, а именно, че дейностите по проектите следва да приключат до 30.06.2023 г.  Направената промяна се предприема аналогично и за другите процедури предоставящи безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма. Предвид края на програмния период и доброто финансово управление на програмата, финализирането на проектите следва да бъде няколко месеца преди края на 2023 г., с цел изготвяне на окончателните доклади и плащания.

Управляващият орган ще предостави и информация на отговорните институции за всички услуги, които се реализират с проектно финансиране и ще приключат своето изпълнение по оперативната програма през 2023 г., за да може да се планират необходимите средства за продължаващото финансиране на услугите от държавния бюджет, като делегирани от държавата дейности.

Изменените Условия за кандидатстване са публикувани в режим „проследяване на промените“ в ИСУН 2020 и на следния интернет адрес: https://esf.bg/.

Процедурата „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“, цели да продължи подкрепата на процеса по деинституционализация на грижата за децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и закриване на тези институции. Изпълнението и ще обезпечи предоставянето на новите услуги в общността на територията на цялата страна, за които е изградена подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“, както и ще допринесе за постигане на основната цел на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, а именно гарантиране на правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните потребности.