×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Финализирана е подготовката на ПОС 2021-2027

Финализирана е подготовката на ПОС 2021-2027

05.07.2022
Финализирана е подготовката на  ПОС 2021-2027

На 1 юли, Тематичната работна група за подготовката на Програма „Околна среда“ за периода 2021-2027 г. (ПОС) одобри финалната версия на Програмата и даде мандат на Управляващия й орган (УО) за официалното й депозиране пред службите на Европейската комисия https://www.moew.government.bg/bg/zelena-svetlina-za-programa-okolna-sreda-2021-2027-g/

На базата на коментари и бележки на общините по текстовете на бъдещата Програмата, НСОРБ депозира становище по стратегическия документ.

Предложенията ни и отговорите на УО по тях:

Приоритет 2 „Отпадъци“:

  • Предложение на НСОРБ: да се запазят инвестициите от Приложение № 6 (Индикативен списък на РСУО, в които могат да се изградят допълнителни модули за стабилизиране на биоразградимата фракцията към инсталациите за сепариране) и Приложение № 7 (Индикативен списък на РСУО, в които могат да се изградят инсталации за предварително третиране) на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 (НПУО). Отговор на УО: службите на ЕК категорично потвърждават становището си за недопустимостта чрез средства от ЕФРР/КФ да се подкрепи изграждането на нови инсталации за предварително третиране на смесени битови отпадъци. В тази връзка на национално ниво бяха анализирани различни варианти за финансово подпомагане на общините, съгласно идентифицираните потребности по НПУО. Съобразявайки това, както и ограничения финансов ресурс по приоритет „Отпадъци“ на ПОС, се налага ревизиране на мерките и преразпределение на бюджетите по тях в рамките на приоритета. Предвидените средства за изграждане/надграждане на инсталации за предварително третиране се предлага да бъдат пренасочени в основната си част към всички общини от РСУО по Приложение 8 на НПУО 2021-2028 г. (в което са включени и общините от РСУО по Приложения № 6 и 7 на НПУО 2021-2028 г.) за изпълнение на задълженията им след 2023 г. за разделно събиране на биоразградимите битови отпадъци, с фокус върху хранителните и градинските отпадъци, като част от потока смесени битови отпадъци. На национално ниво тези отпадъци са средно около 34% от общия поток смесени битови отпадъци. По този начин на практика отпада необходимостта от допълнително изграждане (с перспектива след 2023 г.) на класически модули за стабилизиране на биофракцията в инсталациите за предварително третиране, необходимост от която е идентифицирана в НПУО за 69-те общини от 12-те РСУО по Приложение № 6. Допълнителни средства се пренасочват и за мярката за изграждане на системите/центровете за разделно събиране и повторна употреба и поправка. Чрез тази мярка е възможно допълнително да се отклонят от депониране над 30% от потока смесени битови отпадъци. Заедно с мярката за общините от РСУО по Приложение № 8 на НПУО и другите допустими дейности, предвидени по приоритет „Отпадъци“, общините биха могли да постигнат отклоняване от депониране на средно над 50% от потока смесени битови отпадъци. Принос към намаляването на количествата смесени битови отпадъци може да се очаква и от въвеждане на системата за заплащане на такса битови отпадъци според образуваните от отделните домакинства количества битови отпадъци, за което е предвидено финансиране (чрез НСОРБ) за методическо подпомагане на общините, както и при подобряване на контрола и работата на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки и на други масово разпространени отпадъци. В рамките на подхода за Интегрирани териториални инвестиции ще бъдат заложени подходящи критерии при подбора на проектните идеи, с които да се приоритизират общините от 10-те РСУО по Приложение № 7 на НПУО (в които няма изградени инсталации за предварително третиране на смесени битови отпадъци). По този начин за тези общини ще се осигури финансиране за осигуряване на разделно събиране на рециклируемите фракции, с което да се гарантира подпомагането им за постигане на целите по ЗУО. Същевременно, предвид факта, че всички тези общини са включени и в Приложение № 8 (възможност за финансиране на 100% разделно събиране и рециклиране на биоотпадъци), този подход на практика елиминира необходимостта от изграждане на нова класическа инсталация за предварително третиране на смесените битови отпадъци с перспектива към 2030 г.;
  • Предложение на НСОРБ: да отпадане текст, че няма да се подкрепя изграждане на инсталации за изгаряне и/или друго оползотворяване на отпадъци с производство на енергия. Отговор на УО: Текстът е включен в програмата на основание на чл. 7, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) 2021/1058, което многократно е потвърждавано и от страна на службите на ЕК;
  • Предложение на НСОРБ: да се добави мярка за рекултивация (техническа и биологична) и на общинските депа с прекратена експлоатация, не отговарящи на нормативните изисквания. Отговор на УО: Мярката за „рекултивация на  общинските депа с прекратена експлоатация“ е включена в приоритетите за финансиране от ПУДООС: „Съфинансиране на техническата рекултивация на общински депа, неотговарящи на нормативните изисквания. ПУДООС ще предоставя 65% от стойността на проекта за техническа рекултивация, съгласно минимални изисквания и при максимална стойност на м2 до 55 лв. /м2 без ДДС за площ на сметищното тяло“.

Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“

  • Предложение на НСОРБ: включване на мерки, които адресират климатичните рискове, идентифицирани като най-опасни в градската среда. Препоръчваме и да бъде заложено финансиране и за по-дребномащабни проекти, които ще имат голям ефект за повишаването на адаптационния капацитет на градовете. Отговор на УО: УО приветства изпълнението на иновативни и целенасочени мерки в урбанизирани и извън урбанизирани територии, които ще доведат до ограничаване на риска от бедствия и неговото ефективно управление. Предвид наличието на национални стратегически документи по темата, които следва да поставят приоритетни цели и дейности на ниво държава, УО предвижда да бъде давано предимство на мерки, включени в Плановете за управление на риска от наводнения, като това не отменя възможността да бъдат прилагани и други подходящи, целесъобразни мерки.

Приоритет 5 „Въздух“ :

  • Предложение на НСОРБ: ПОС да бъде допълнена и с нискоемисионни зони от битово отопление. Отговор на УО: За въвеждането на нискоемисионни зони от битово отопление не е обосновано искането на допълнителна безвъзмездна подкрепа от фондовете на ЕС. ПОС обезпечава безвъзмездното финансиране на подмяната на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи в градовете с нарушено КАВ. В общинските програми за КАВ следва да са определени „горещите зони“ на територията на общината, които са концентрация на битово отопление, емитиращо ФПЧ.  Политика и решение е на всяка една община да извърши необходимите нормативни промени, за да въведе ЗНЕ в обхвата на „горещите точки“ и да осигури приоритетност на домакинствата, живеещи в идентифицираната територия, при безвъзмездната подмяна на старите топлоуреди на твърдо гориво с финансирането предоставено от ОПОС. Такъв подход се подкрепя от УО на ОПОС;
  • Предложение на НСОРБ: в обхвата на зелената инфраструктура трябва да бъдат включени и други облагородителни дейности зелени градски споделени пространства, зелени конструкции на спирки на градския транспорт, перголи и други подходящи пространства в градската среда. Отговор на УО: В текста на програмата са представени примерни допустими дейности. Засаждането на дървета ще е задължителна дейност. Целта на процедурата не е облагородяване на градската среда, а чрез озеленяване приоритетно  с растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето на ФПЧ и пречистването на въздуха по естествен път да се намали вторичното разпрашаване. В рамките на Насоките за кандидатстване ще бъдат представени повече детайли. Обръщаме внимание, че разходи за елементи от паркова среда /пейки, алеи, детски площадки и др./ ще са недопустим разход.

 

Индикативният бюджет на ПОС е над 1.8 млрд. евро. Над 715 млн. евро ще бъдат разходвани за разширяване и модернизация на ВиК инфраструктурата за вече консолидираните райони: Велико Търново, Габрово, Плевен, София-град, София-област, Търговище, Хасково и Добрич. Сред допустимите мерки за Приоритет 1 „Води“ е и разработването на Регионални прединвестиционни проучвания за районите Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик и Разград, след тяхното консолидиране.

По Приоритет 2 „Отпадъци“ заложените средства за насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика, са над 312 млн. евро. Предвижда се финансиране на системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградимите отпадъци, центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба и поправка, рекултивация на депа, информационни и разяснителни кампании и др.

По Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ ще продължи финансирането на  мерките по развитие на мрежата „Натура 2000“, както и за опазване и възстановяване на екосистемите извън мрежата. Предвиденият бюджет за този приоритет е в размер на 132.47 млн. евро.

Сред допустимите мерки по Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ се предвижда да бъдат осигуряването на наземен капацитет за борба с горските пожари, разработването на цифрови модели, анализи и прогнози във връзка с климатичните изменения и други.

Основен приоритет в новата ПОС продължава да бъде намаляването на всички форми на замърсяване на въздуха. Над 395 млн. евро ще бъдат насочени към мерки за редуциране на вредните емисии от битово отопление и транспорт, за справяне с вторичното разпрашаване, подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух (КАВ), както и за създаване на Национална мрежа на експерти по КАВ.

ПОС ще подкрепя и интегрираните териториални инвестиции, както и подхода „Водено от общностите местно развитие“, като за него са разпределени общо 6.99 млн. евро. По  приоритет „Отпадъци“ те ще са за информационни и разяснителни дейности, а по приоритет „Биоразнообразие“ – за информация и обучения, промяна в  нагласите, семинари, форуми и др.

НСОРБ благодари на представителите си в Тематичната работна група по разработването на ПОС, които над 2 години активно участваха в изготвянето на програмния документ.

В подкрепа подготовката на ПОС, от 2020 г. насам НСОРБ извърши 3 проучвания сред общините по обхвата r, както и за идентифицирането на приоритетните инвестиции на местно ниво в секторите „Отпадъци“ и „Превенция на риска от наводнения“.