Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | 122 проекта за енергийна ефективност са преминали предварителна оценка по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

122 проекта за енергийна ефективност са преминали предварителна оценка по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

17.03.2023
122 проекта за енергийна ефективност са преминали предварителна оценка по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) извърши предварителното класиране на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.

122 проектни предложения, с общо заявена безвъзмездната финансова помощ в размер на 106 054 895,71 лв. са преминали предварителна оценка по процедура „Енергийна ефективност“.

От подадените 128  проекта, 6 се дублират и същите се считат за оттеглени. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ на 24.02.2023 г., проектите по процедурата са оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие” е публикуван списък с предварително класираните проекти.

Определеният бюджет по процедура „Енергийна ефективност“ е в размер на 29 337 000 лева.

Законоустановеният срок за подаване на възражения пред УО на ПРСР е 14 дни от публикуване на информация за присъдените точки по критериите за подбор на страницата на ДФЗ.